Przetargi.pl
www.dpskrasnystaw.pl

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-300 Krasnystaw, ul. Kwiatowa 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 576 32 15 , fax. 82 576 10 84
 • Data zamieszczenia: 2016-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie
  ul. Kwiatowa 1 1
  22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 82 576 32 15, fax. 82 576 10 84
  REGON: 00065459800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskrasnystaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: powiatowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  www.dpskrasnystaw.pl
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin, w ilościach i asortymencie szczegółowo wymienionych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Dostarczane wyroby muszą posiadać oznaczoną datę przydatności do spożycia nie krótszą niż 5 dni od daty sprzedaży. Dostarczane mięso surowe nie może być poddane procesowi nastrzykiwania i nie może zawierać dodatków konserwujących. Wykonawca uwzględni każdorazowo przy dostawach, nieodpłatne zwiększenie ilości na poczet odrzutów (sznurki, klipsy metalowe, osłonki foliowe, foremki aluminiowe, wykałaczki itp. ), które powstają podczas porcjowania wędlin, w ilości nie mniejszej niż 0,5 kg na każde 13 kg dostarczanych wyrobów. Jeżeli dostarczana partia towaru jest mniejsza niż 13 kg, należy zwiększyć ilość proporcjonalnie do faktycznej wagi. Dostawy towaru będą odbywać się w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach między 700 a 800. Zamawiający zastrzega sobie, w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, możliwość dostawy towaru w inny dzień lub w innych godzinach. 2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps-krasnystaw.bipstrona.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach