Przetargi.pl
„Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią w centrali Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu”

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 83-422 Nowy Barkoczyn, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 326 39 24 , fax. 58 309 09 45
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
  Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3
  83-422 Nowy Barkoczyn, woj. pomorskie
  tel. 58 326 39 24, fax. 58 309 09 45
  REGON: 300318600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podr.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią w centrali Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią w centrali Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30211400-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną