Przetargi.pl
"W zdrowym ciele zdrowy duch" - budowa kompleksu rekreacyjnego we wsi Laskówka Chorąska

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, Laskówka Chorąska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 501266250
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej
  Laskówka Chorąska 51 lok. 8
  33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie
  tel. 501266250
  REGON: 364939755

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "W zdrowym ciele zdrowy duch" - budowa kompleksu rekreacyjnego we wsi Laskówka Chorąska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest budowa ogólnodostępnego niekomercyjnego kompleksu rekreacyjnego zlokalizowanego w centrum wsi Laskówka Chorąska w pobliżu Szkoły Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu, dojściami i dojazdami. Zakres inwestycji obejmuje: budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej, zakup, dostawę i montaż urządzeń rehabilitacyjno-siłowych, wykonanie piłkochwytów i ogrodzenia terenu, demontaż urządzeń kolidujących z planowaną inwestycją, zagospodarowanie terenu, zapewnienie dojść i dojazdów oraz wyposażenie kompleksu. W ramach realizacji tej operacji zostaną wykonane bezpłatne prace przez wolontariuszy stowarzyszenia. Wartość wolontariatu – 10 % całkowitej kwoty przedsięwzięcia. Należy wycenić całą wartość zadania, z uwzględnieniem kwoty i zakresu robót wykonywanych w ramach wolontariatu (minimum 10 %) oraz wyszczególnieniem kwoty za wolontariat (za które Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia). Szczegółowy wykaz robót w ramach wolontariatu, wraz z określeniem zakresu, parametrów i wartości robót zostanie określony w protokole uzgodnień – sporządzonym wraz z umową wykonawczą. Przedmiotem opracowania jest przebudowa boiska zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Laskówce Chorąskiej, na działce nr 133, obręb Laskówka Chorąska, z dostosowaniem do potrzeb kompleksu rekreacyjnego. Inwestycja przewiduje wykonanie: - budowa „placu rekreacyjnego” wraz z urządzeniami rekreacyjnymi, - modernizacji boiska sportowego o nawierzchni asfaltowo/gruntowej – budowa „ogólnorozwojowego boiska rekreacyjnego”, - odwodnienie kompleksu rekreacyjnego, - ogrodzenie kompleksu rekreacyjnego, - wyposażenie kompleksu, - zagospodarowanie terenu w obrębie prowadzonych robót. Wszystkie elementy robót są zawarte w załączonym Programie Funkcjonalno Użytkowym i przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz należy złożyć pisemne oświadczenie, że będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami oraz, że obiekt będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Należy przygotować komplet dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach. Dokumentację należy przekazać inwestorowi najpóźniej w dniu zakończenia inwestycji. Wymagany termin realizacji : Rozpoczęcie: 3 dni od podpisania umowy Zakończenie: do dnia 31 października 2018 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100 groszy), do upływu terminu składania ofert. 2. Wadium można wnieść w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn.Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej, Nr 53 9462 0003 2001 0011 3885 0001 z dopiskiem „wpłata zabezpieczenia –sprawa nr SPS.P.1.2018” - kopie dowodu wpłaty załączyć do oferty. 4. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie /godzina/ składania ofert. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy – nie uwzględniając zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 b ustawy – Pzp 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp , co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie oryginału. 13. Jeżeli oferta jest zabezpieczona wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie zapisy dotyczące zatrzymania wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga: aby Wykonawca złożył oświadczenie, że spełnia warunki dotyczące posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach