Przetargi.pl
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grabinach w ramach Rządowego Programu -Radosna Szkoła

Urząd Gminy Sadowne ogłasza przetarg

 • Adres: 07-140 Sadowne, ul. Kościuszki 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6753251
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Sadowne
  ul. Kościuszki 3 3
  07-140 Sadowne, woj. mazowieckie
  tel. 025 6753251
  REGON: 00054673300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sadowne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grabinach w ramach Rządowego Programu -Radosna Szkoła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utworzenie placu zabaw, zlokalizowanego na działce nr. ewid. 20, w miejscowości Grabiny obejmuje zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grabinach. Zamierzenie budowlane realizowane będzie jako mały plac zabaw tj. o łącznej powierzchni ok. 240 m2, w ramach programu Radosna Szkoła, zgodnie z Uchwałą Nr 112-2009 z dnia 7 lipca 2009 r. Rady Ministrów z późniejszymi zmianami i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. z późniejszymi zmianami. Utworzony plac zabaw wykonany zostanie o parametrach: plac zabaw ok. 240 m2 nawierzchnia bezpieczna ok. 150 m2 nawierzchnia komunikacji ok. 20 m2 nawierzchnia trawiasta ok. 70 m2. Na obszarze inwestycji nie występują większe spadki terenu, w związku z tym nie przewiduje się większych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejącego ukształtowania terenu w miejscu lokalizacji placu zabaw. Na obszarze, na którym ma powstać plac zabaw obecnie znajdują się dotychczas używane urządzenia zabawowe oraz istotna ilość karp pozostałych po wycięciu starych drzew. Wykonawca usunie urządzenia i karpy kolidujące z placem zabaw lub dostępem do placu. Karpy powinny byś usunięte poprzez wykopanie ich lub sfrezowanie do poziomu dolnej płaszczyzny filtracyjnej podsypki piaskowej. W przypadku wykopywania karp, leje po karpach powinny być zasypywane warstwami i zagęszczane do stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego. Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do użytkowania przedmiotu zamówienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę oraz wykonanie zagospodarowania placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych.Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.Dokumentacja techniczna winna zostać wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia i pozwolenia - w imieniu inwestora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca wykona roboty budowlane: dostawę oraz montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład stanowisk placu zabaw (wraz z tablicą informacyjną) i jego uruchomienie.Wykonawca przekaże zamawiającemu gotowy do użytkowania obiekt wraz z dokumentacją po-wykonawczą zawierającą projekt zagospodarowania, atesty, aprobaty bądź też certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji oraz instrukcję użytkowania i kartę gwarancyjną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sadowne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach