Przetargi.pl
Utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Sosnowca

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2960600 , fax. 32 296 06 05
 • Data zamieszczenia: 2014-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  al. Zwycięstwa 20 20
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 2960600, fax. 32 296 06 05
  REGON: 27625548200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Sosnowca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest utworzenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy a)Stacjonarnego Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej: GPSZOK na terenie Miasta Sosnowca. b)Mobilnego Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania odpadów, zwanego dalej: MGPSZOK na terenie Miasta Sosnowca. oraz prowadzenie GPSZOK i MGPSZOK w terminie od dnia ich utworzenia - do dnia 31.12.2015 r. 2. W GPSZOK i MGPSZOK przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sosnowiec odpady zbierane selektywnie, w tym min.: a) papier i tektura, b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, c) szkło, d) metale, e) odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji, a także odpady zielone, f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, g) wielkogabaryty (w tym odpady budowlano-remontowe typu: drzwi, okna, armatura łazienkowa, ceramika sanitarna itp.), h) odpady budowlano-remontowe, gruz budowlany z samodzielnie przeprowadzanych drobnych remontów, i) zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, j) zużyte opony, k) tekstylia, l) przeterminowane leki, zużyte igły, termometry, m) inne drobne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. Szacowana ilość odpadów przekazywanych rocznie do ww. Punktów wyniesie ok. 1.000 Mg selektywnie zbieranych odpadów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905112004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 7.785,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt. 1 - 6 ustawy. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy - Gmina Sosnowiec ING Bank Śląski 97 1050 1142 1000 0008 0000 1208 z dopiskiem Wadium do zamówienia publicznego: Utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Sosnowca. WGK.271.01.09.2014 5. W przypadku złożenia przez wykonawcę wadium w formie pieniężnej zamawiający zaleca, aby wykonawca załączył do oferty kopię polecenia przelewu (poświadczoną przez wykonawcę) wymaganej kwoty wadium na rachunek bankowy wskazany powyżej. 6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na koncie zamawiającego. 7. W przypadku złożenia przez wykonawcę wadium w formie innej niż pieniądz wykonawca zobowiązany jest: a) oryginał tego dokumentu zdeponować w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, II piętro pokój 310, w godzinach od 800 - 1500 u pracownic tego Wydziału: Pani Jolanty Gorlewskiej, a podczas jej nieobecności u Pani Doroty Kuszper. Osoby te są uprawnione do poświadczenia - na jego kserokopii - faktu zdeponowania, który wykonawca załączy do oferty lub b) załączyć oryginał dokumentu stanowiącego wadium - osobno do oferty (nie spięty).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.sosnowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach