Przetargi.pl
Utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wilamowice

Urząd Gminy Wilamowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (033) 845 74 12 , fax. (033) 845 74 11
 • Data zamieszczenia: 2016-04-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Wilamowice
  ul. Rynek 1 1
  43-330 Wilamowice, woj. śląskie
  tel. (033) 845 74 12, fax. (033) 845 74 11
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilamowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wilamowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wilamowice. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wilamowice spełniającego następujące warunki: a) lokalizacja PSZOK jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilamowice, tj. na terenie oznaczonym symbolem PU - tereny wytwórczości i usług położonym w granicach administracyjnych miasta Wilamowice oraz zapewnia dogodny dojazd dla wszystkich mieszkańców Gminy Wilamowice, b) teren PSZOK o powierzchni min. 500 m2, c) teren PSZOK jest ogrodzony, oświetlony, utwardzony i wyposażony: - w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu ww. punktu, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami m.in. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r, poz. 469 z późn. zm.), - w niezbędnej ilości urządzenia (w tym zamykane pojemniki i kontenery) umożliwiające prawidłowy odbiór i zagospodarowanie dostarczonych do nich odpadów w sposób zgodny z wymogami obowiązującego w tym zakresie prawa, - w wydzielony, odpowiedniej wielkości, plac manewrowy pozwalający na swobodny dostęp pojazdów dowożących jak też wywożących odpady, d) Wykonawca zapewnia pomieszczenie socjalne o wielkości odpowiadającej ilości osób zatrudnionych w PSZOK, wyposażone w: sanitariat, energię elektryczną, bieżącą wodę, ogrzewanie, e) PSZOK (przy wjeździe na jego teren, w miejscu widocznym) wyposażony w tablicę informacyjną zawierającej dane Wykonawcy /pełna nazwa, adres i nr telefonu/ oraz dni i godziny pracy PSZOK, f) Wykonawca dysponuje wagą z ważnym świadectwem zgodności i legalizacją Głównego Urzędu Miar umożliwiającą określenie wagi przyjmowanych w Punkcie odpadów z dokładnością do 0,01 Mg. 2. Przyjmowanie w PSZOK następujących frakcji odpadów komunalnych: a) popiół, b) szkło oraz opakowania ze szkła, c) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury, d) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, g) przeterminowane leki, termometry rtęciowe, h) baterie i akumulatory, i) świetlówki, j) chemikalia (farby, lakiery, smary, oleje, środki myjące, czyszczące, dezynfekujące i inne o działaniu łatwopalnym, żrącym, drażniącym, trującym), k) zużyte dętki, opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. min. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków oraz zużyte dętki, opony z ciągników rolniczych, l) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone, ł) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, takie jak: odpady betonu, gruz betonowy i ceglany oraz odpady materiałów ceramicznych pochodzące z drobnych prac remontowych wykonanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę czy rozbiórkę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, m) inne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne nie wymienione w pkt. 2 lit. ł) pochodzące z drobnych prac remontowych wykonanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę czy rozbiórkę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, jednorazowo w ilości: - do 1 m3 / nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej, - do 3 m3 / nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym. n) tekstylia, ubrania. 3. Nielimitowanie ilości przyjmowanych w PSZOK odpadów, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 lit. m). 4. Obsługa PSZOK realizowana będzie od 01.10.2016r. do 31.12.2017r. w każdą środę w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w każdą sobotę w godzinach od 7.00 do 15.00. 5. Prowadzenie PSZOK zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wilamowic w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wilamowice. 6. Postępowanie z przyjętymi w PSZOK odpadami zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 9ea ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r, poz. 250). 7. Prowadzenie działalności, w całym okresie trwania zamówienia, w sposób zgodny z aktualnymi przepisami prawa. 8. Zgłoszenie Zamawiającemu w terminie do 20 września 2016 roku na piśmie gotowość funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zgodnie z wytycznymi, o których mowa w pkt. 1 lit. c), d), e), f) oraz w pkt. 4, 5 i 6. Podstawą przyjęcia gotowości funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest przeprowadzenie przez Zamawiającego wizji w terenie i spisanie protokołu odbioru. 9. Dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej w terminie zgłoszenia gotowości funkcjonowania PSZOK, tj. do dnia 20 września 2016 roku, następujących dokumentów: a) Zezwolenie na zbieranie odpadów wydane, w drodze decyzji, przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Zezwolenie musi uwzględniać miejsce lokalizacji PSZOK, o którym mowa w pkt. 1 lit. a) i b) oraz rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, o których mowa w pkt. 2. b) Oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wpis musi uwzględniać miejsce lokalizacji PSZOK, o którym mowa w pkt. 1 lit. a) i b). c) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 20.000,00 zł. 10. Sporządzanie rocznych sprawozdań zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 9na, 9t ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r, poz. 250). 11. Przedkładanie Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informację o ilości (Mg) i rodzaju odebranych odpadów komunalnych co jest podstawą do zapłaty faktur w rozliczeniu miesięcznym. 12. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję przyjmowanych odpadów, która będzie obejmować: rodzaj odpadu, datę przyjęcia odpadu, adres nieruchomości, szacunkową ilość przyjętych odpadów (m3/kg), podpis właściciela nieruchomość (względnie osoby upoważnionej). 13. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mienia oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zniszczeń, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia szkody bez zbędnej zwłoki. 14. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 15. Dane pozwalające oszacować wartość zamówienia (stan na 14.04.2016 r.): Powierzchnia Gminy Wilamowice: 56,72 km2. Gmina składa się z miasta Wilamowice i 5 sołectw: Pisarzowice, Hecznarowice, Stara Wieś, Dankowice oraz Zasole Bielańskie. Liczba mieszkańców na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty: 15.860 Powyższe dane nie uwzględniają zmian liczby mieszkańców w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia ilość odpadów może ulec zmianie w zależności od ilości przekazywanych odpadów przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Ponadto na tą zmianę może również wpłynąć zmiana liczby mieszkańców. Zamawiający nie jest w stanie oszacować ilości odpadów komunalnych objętych zamówieniem jak również udziału poszczególnych frakcji w strumieniu odpadów. 16. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w okresie od 01.10.2016r. do 31.12.2017r. za wykonanie prac obejmujących utworzenie PSZOK, jego obsługę i zagospodarowanie przyjętych odpadów, z zastrzeżeniem pkt. 17. Podstawą zapłaty faktury są raporty miesięczne, o których mowa w pkt. 11. Zakłada się fakturowanie zapłaty za wykonane prace w okresach miesięcznych. 17. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie: a) 340,00 zł brutto za transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych, o których mowa w pkt. 2 lit. l (odpady o kodzie 20 02 01 z grupy 20 wg katalogu odpadów), b) 287,00 zł brutto za transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów, o których mowa w pkt. 2 lit. m (odpady z grupy 17 wg katalogu odpadów). Wynagrodzenie będzie stanowić iloczyn ceny jednostkowej za transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów i masy danej frakcji odpadów jaka została przekazana do zagospodarowania w okresie od 01.10.2016 r. do 31.12.2017 r. Za prawidłowe masy Zamawiający będzie uznawał te, które wskazane będą na kwitach wagowych i kartach przekazania odpadów (potwierdzonych za zgodność kserokopii z oryginałem przez Wykonawcę). Podstawą zapłaty faktury są: - zbiorcze potwierdzenia przyjęcia frakcji odpadów z danej grupy przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (względnie osób upoważnionych). Zestawienie powinno zawierać: rodzaj odpadu, datę przyjęcia odpadu, adres nieruchomości, szacunkową ilość przyjętych odpadów (m3/kg), podpis właściciela nieruchomość (względnie osoby upoważnionej), - kwity wagowe z kartami przekazania odpadów. Wykonawca dostarczy Zamawiający ostatnią fakturę wraz z wymaganymi załącznikami ostatecznie do 20 dni po upływie terminu umownego. 18. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia: a) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania terenem na cały okres realizacji zamówienia, na którym ma być prowadzona działalność związana ze zbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; przeznaczenie tego terenu musi być zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilamowice, tj. teren położony na obszarze oznaczonym symbolem PU - tereny wytwórczości i usług w granicach administracyjnych miasta Wilamowice oraz spełniający wymagania o których mowa w pkt. 1 lit a) i b). Zobowiązanie to ma być spełnione przez Wykonawcę bezwzględnie pod rygorem nie zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905112004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert tj.: nie później niż do dnia 13 maja 2016r. do godz. 8:30 do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wilamowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach