Przetargi.pl
utrzymanie terenów przekazanych osiedlom

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8785210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8785210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  utrzymanie terenów przekazanych osiedlom
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utrzymanie porządku i czystości na placach zabaw, obiektach sportowo - rekreacyjnych, terenach zielonych, parkingach i chodnikach poprzez: - usługi utrzymania porządku i czystości na obiektach, - usługi utrzymania trawników, - usługi utrzymania drzew i krzewów, - usługi wywozu nieczystości z terenów obiektów, - usługi utrzymania i konserwacji elementów wyposażenia i małej architektury na terenie obiektów, - podejmowanie czynności interwencyjnych w ciągu maksymalnie 3 godzin. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części: Część I: Osiedle Strzeszyn, Część II: Osiedle Wola, Część III: Osiedle Winiary, Część IV: Osiedle Krzyżowniki - Smochowice, Część V: Osiedle Jeżyce, Część VI: Osiedle Głuszyna, Część VII: Osiedle Morasko-Radojewo, Część VIII: Osiedle Piątkowo, Część IX: Osiedle Umultowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1 i 2 do wzoru umowy. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Miejsce wykonania zamówienia: teren miasta Poznania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zatrudnianie osób na umowę o pracę przewidzianych do realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach