Przetargi.pl
Utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie miasta Gniezna - remonty cząstkowe nawierzchni

Gmina Miasto Gniezno ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Lecha
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48614260400 , fax. +48614260500
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Gniezno
  ul. Lecha 6
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. +48614260400, fax. +48614260500
  REGON: 631257845
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniezno.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie miasta Gniezna - remonty cząstkowe nawierzchni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności: Remont cząstkowy nawierzchni (Ilość m2/szt/mb): nawierzchni bitumicznych ubytki gr. do 4 cm z wycinaniem krawędzi - 2000,00, nawierzchni bitumicznych ubytki gr. do 4 cm bez wycinania krawędzi - 1700,00, nawierzchni bitumicznych z wycinaniem krawędzi wyboje o gr. powyżej 4 cm (współ. 1,7 ubytku) - 300,00, regulacja studzienki kanalizacyjnej - 4,00, nawierzchni z betonowej kostki brukowej materiałem z odzysku - 100,00, nawierzchni z betonowej kostki brukowej materiałem nowym - 100,00, chodnika z płyt betonowych materiałem z odzysku - 100,00, chodnik z płyt betonowych materiałem nowym - 100,00, ułożenie obrzeży bet. 8x30 cm na pods. cem-piask. – materiał nowy - 10,00, ułożenie krawężnika bet. 15x30x100 na ławie beton. z oporem – materiał nowy - 10,00, ułożenie krawężnika bet.15x30x100 na ławie beton. z oporem materiałem z odzysku - 10,00, ułożenie warstwy destruktu bitumicznego o gr. 10 cm i zawałowanie - 100,00, spryskanie emulsją i zarysowanie np. bazaltem - patcher - 400,00, Ww. ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie trwania prac. Dla wykonywania prac, które nie są ujęte w powyższym wykazie należy podać w załączniku nr 2 w formularzu cenowym, ceny jednostkowe wchodzące w skład naliczania wartości kosztorysowej: tj. stawkę roboczogodziny, narzuty kosztów pośrednich, zakupu, zysku oraz cenę za wywóz materiałów z rozbiórki. 2. Doraźne zabezpieczenie wyboju w nawierzchni jezdni lub chodnika, zagrażające bezpieczeństwu poruszających się pojazdów lub pieszych, nastąpi w ciągu 0,5 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego, materiałem kamiennym i lepiszczem tak, aby ich trwałość wynosiła minimum 2 dni i w tym czasie wykonanie naprawy docelowej wg ST. Gotowość przyjmowania zgłoszeń zdarzeń 24h/dobę każdego dnia. Pozostałe remonty cząstkowe nawierzchni w terminie wskazanym w ofercie. Termin przystąpienia do realizacji usługi (remontu cząstkowego nawierzchni) – minimalnie 1 dzień, maksymalnie w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia usługi przez Zamawiającego,(telefoniczne, faksem, mailem) z wyłączeniem doraźnego zabezpieczenia wyboju w nawierzchni jezdni, zagrażającemu bezpieczeństwu poruszających się pojazdów, które nastąpi w ciągu 0,5 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia awarii nadzwyczajnych oraz na podstawie zgłoszenia przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca awarii w sposób określony w punkcie 4 bez zgody Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać: 1.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1), 1.2. Formularz cenowy ( załącznik nr 2), 1.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.1.1. siwz (załącznik nr 3), - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4)1.1.-1.3. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument, o którym mowa w pkt 2. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2. lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3 stosuje się. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach