Przetargi.pl
Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Jabłonna w 2018 r.

Nadleśnictwo Jabłonna ogłasza przetarg

 • Adres: 05110 Jabłonna, ul. Wiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 744 933 , fax. 227 744 596
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Jabłonna
  ul. Wiejska 20
  05110 Jabłonna, woj. mazowieckie
  tel. 227 744 933, fax. 227 744 596
  REGON: 1256715700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jablonna.warszwa.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Jabłonna w 2018 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i remontów utrzymaniowych sklasyfikowanych w następujących rodzajach robót: 1) Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, 2) Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość 1 km, 3) Ręczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm bez wywozu urobku, 4) Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm równiarką bez transportu urobku, 5) Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 20 cm – roboty na pasach o szerokości 0,7-1,0 m (wzmocnienie podłoża w koleinach) z przekryciem (zaklinowaniem warstwą gruntu miejscowego), 6) Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm – wypełnienie zadołowań w niwelecie drogi, 7) Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie – profilowanie korony, 8) Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie – zagęszczenie korony, 9) Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie pospółką, 10) Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu, 11) Oczyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m z namułu, 12) Mechaniczne odmulenie rowów i dołów odparowujących z transportem urobku na odległość 2 km. Powyższe ilości robót są ilościami szacunkowymi, przewidywanymi do wykonania, służącymi do porównania ofert. Ostateczne ilości robót zostaną wyliczone przez Wykonawcę na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych robót w kosztorysach powykonawczych i mogą się różnić od ilości szacunkowych w dowolnym rozmiarze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w podanym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie: 1) „Oferta”, sporządzona zgodnie z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale IV SIWZ, 2) „Zestawienie wartości kosztorysowych”, sporządzone zgodnie z treścią formularza znajdującego się w Załączniku nr 1 do Oferty, 3) „Kosztorys ofertowy”, sporządzony zgodnie z treścią wzoru dokumentu znajdującego się w Załączniku nr 2 do Oferty. 2. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 1) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 niniejszej instrukcji dla Wykonawców. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów lub pełnomocnictw złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 3) W przypadku, gdyby pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 8.2.2., udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać: a) jakiego postępowania dotyczy, b) jakie podmioty występują wspólnie, c) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika, d) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik, e) na jaki okres jest udzielone. 5) Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach