Przetargi.pl
Usuwanie drzew i krzewów oraz usuwanie materii organicznej,na trzech obszarach w granicach m. Jaworzna: - pn. "Płaty muraw w Jaworznie, rejon Długoszyna" (mapa nr 1); - pn. "Płaty muraw w Jaworznie, rejon Sadowa Góra" (mapa nr 2); - pn. "Płaty muraw w Jaworznie, rejon Ciężkowice, Góra Wielkanoc" (mapa nr 3);

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 43-600 Jaworzno, Grunwaldzka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6181500, 6181586, , fax. 326 181 501
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  Grunwaldzka 33
  43-600 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 032 6181500, 6181586, , fax. 326 181 501
  REGON: 276255370
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.jaworzno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie drzew i krzewów oraz usuwanie materii organicznej,na trzech obszarach w granicach m. Jaworzna: - pn. "Płaty muraw w Jaworznie, rejon Długoszyna" (mapa nr 1); - pn. "Płaty muraw w Jaworznie, rejon Sadowa Góra" (mapa nr 2); - pn. "Płaty muraw w Jaworznie, rejon Ciężkowice, Góra Wielkanoc" (mapa nr 3);
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usuwane drzew i krzewów oraz usuwanie materii organicznej,na trzech obszarach w granicach m. Jaworzna: - pn. "Płaty muraw w Jaworznie, rejon Długoszyna" (mapa nr 1); - pn. "Płaty muraw w Jaworznie, rejon Sadowa Góra" (mapa nr 2); - pn. "Płaty muraw w Jaworznie, rejon Ciężkowice, Góra Wielkanoc" (mapa nr 3); w podziale na 2 zadania: dla zadania nr 1 - Usuwanie drzew i krzewów dla zadania nr 2 - Usuwanie materii organicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze formularza ofertowego stanowiącego załącznik do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. W przypadku gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej www.bip.jaworzno.pl. 

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach