Przetargi.pl
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Stary Sącz Leśnictwo Obidza (7b) w 2009 roku

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz ogłasza przetarg

 • Adres: 33-340 Stary Sącz, ul. Magazynowa
 • Województwo: nowosądeckie
 • Telefon/fax: tel. 0-18 446 09 91 , fax. 0-18 446 09 83
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz
  ul. Magazynowa
  33-340 Stary Sącz, woj. nowosądeckie
  tel. 0-18 446 09 91, fax. 0-18 446 09 83
  REGON: 35054564200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starysacz@krakow.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL LP Nadleśnictwo Stary Sącz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Stary Sącz Leśnictwo Obidza (7b) w 2009 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, inne związane z prowadzeniem gospodarki leśnej. Rozmiar według SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz spełniający warunki i wymagania określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia: wykonawcy wykażą i udokumentują spełnianie wymogów jakościowych w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, potwierdzone przyznaniem licencji przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych w Gołuchowie lub równoważny dokument potwierdzający jakość świadczonych usług. W przypadku braku ww. dokumentów za wystarczające uznaje się wykazanie i udokumentowanie doświadczenia w wykonywaniu usług leśnych na rzecz Lasów Państwowych lub usług o podobnym charakterze (np.: referencje, protokoły odbioru -referencje powinny zawierać co najmniej datę wykonania, wartość usługi oraz potwierdzenie jakości wykonania - na rzecz innych podmiotów, w okresie 3 ostatnich lat (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) w przypadku nowych firm wchodzących na rynek Usług Leśnych wykonawcy wykażą, że realizowanie usług z zakresu gospodarki leśnej odbędzie się w oparciu o osoby posiadające doświadczenie przy realizacji usług leśnych. W szczególności Zamawiający wymaga aby minimum 50% personelu przewidzianego do realizacji prac w zakresie pozyskania drewna i pielęgnacji lasu z zastosowaniem pilarki spalinowej posiadało minimum 1-roczny staż pracy w charakterze pilarza i związane było z wykonawcą w sposób stały (zatrudnienie w ramach umowy o pracę, właściciel lub współwłaściciel firmy wykonujący w/w czynności przez okres min. 1 roku). c) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia; wykonawcy składający ofertę na prace z niżej wyszczególnionego zakresu udokumentują posiadanie (jak: np. umowa zakupu, faktura, księga inwentarzowa, dowód rejestracyjny maszyny, książka pojazdu itp.) następujących maszyn i urządzeń: pozyskanie drewna: minimum 1 sztuka pilarki spalinowej o mocy min. 2 KW na 1500 m3 drewna, którego dotyczy oferta zrywka drewna: - na każde 5000 m3 drewna - którego dotyczy oferta - minimum 1 ciągnik zrywkowy LKT lub podobnego typu lub, - minimum 1 ciągnik rolniczy o mocy min. 60 kM i 1 koń na każde 2000 m3 drewna, którego dotyczy oferta lub, - minimum 1 koń na każde 1000 m3 drewna, którego dotyczy oferta Zarówno sprzęt specjalistyczny jak i proste narzędzia potrzebne do wykonania prac wchodzących w części zamówienia zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca. d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawcy wykażą i udokumentują, że osoby i podmioty, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniają następujące warunki: - na każde 3000 m3 drewna do pozyskania (ścinka i zrywka), którego dotyczy oferta, zatrudniają minimum 1 pilarza ze stosownymi uprawnieniami oraz 1 zrywkarza (razem dwie osoby) oraz dodatkowo, - na każde 100 tys. zł wartości prac z zakresu zagospodarowania lasu zatrudniają minimum 1 osobę. e) Posiadają niezbędną zdolność ekonomiczną i finansową do wykonania prac, na które złożyli oferty. Zamawiający nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na poczet wykonywanych usług. Wykonawca ubiegający się o zamówienie, musi posiadać środki finansowe na: - potrącenie 5% wartości wykonywanej usługi jako gwarancję należytego wykonania umowy, - pokrycie kosztów wykonania usługi w trakcie miesiąca. f) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). 2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 10 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki wykonawca spełnił. 3. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą. 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: a) wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron, (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców). b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych, c) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. d) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę; w miejscu (np. nazwa i adres wykonawcy) należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. Uwaga: wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem), 6) Wykonawca w ofercie wskaże, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom. 7) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 9 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 lub 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zale?ga z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne ani społeczne albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wy?stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie oraz zakres wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 4 do SIWZ f) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca - załącznik nr 6 do SIWZ; g) Polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością h) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych i) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 Ustawy. a) Oświadczenie potwierdzone przez bank prowadzący rachunek, o możliwości dysponowania kwotą równą co najmniej 1/8 wartości zamawianych prac. 2) Dokumenty wykonawcy mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych (za zgodność z oryginałem) przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań do wysokości minimum równej wartości składanej oferty. 3) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem (tajemnica przedsiębiorstwa), lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Uwaga: Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy). Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium : cena ofertowa brutto - 100 %, Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zawierać będzie najniższą cenę ofertową brutto. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 9 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 lub 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zale?ga z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne ani społeczne albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wy?stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie oraz zakres wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 4 do SIWZ f) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca - załącznik nr 6 do SIWZ; g) Polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością h) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych i) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 Ustawy. a) Oświadczenie potwierdzone przez bank prowadzący rachunek, o możliwości dysponowania kwotą równą co najmniej 1/8 wartości zamawianych prac. 2) Dokumenty wykonawcy mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych (za zgodność z oryginałem) przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań do wysokości minimum równej wartości składanej oferty. 3) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem (tajemnica przedsiębiorstwa), lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Uwaga: Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starysacz@krakow.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Pobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną