Przetargi.pl
Usługi rozległej sieci transmisji danych - sieć zapasowa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5055494 , fax. 022 5055275
 • Data zamieszczenia: 2015-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
  al. Jana Pawła II 13 13
  00-828 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5055494, fax. 022 5055275
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pfron.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Fundusz celowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi rozległej sieci transmisji danych - sieć zapasowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zestawienie łączy rozległej sieci transmisji danych stanowiącej sieć zapasową, jej uruchomienie oraz utrzymanie i serwis rozległej sieci transmisji danych - sieci zapasowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia: a) w zakresie zestawienia łączy rozległej sieci transmisji danych i uruchomienia tej sieci wynosi do 90 dni od dnia zawarcia Umowy, b) w zakresie świadczenia usługi w postaci utrzymania i serwisu rozległej sieci transmisji danych - 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Strony bez zastrzeżeń, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.05.2015 r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 723180007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 27 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zwiększenie przepustowości łączy dla Oddziaów PFRON
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pfron.org.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach