Przetargi.pl
Usługi cateringowe na potrzeby spotkań organizowanych przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Województwo Opolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 45082 Opole, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 775 416 400 , fax. 775 416 403
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie
  ul. Piastowska 14
  45082 Opole, woj. opolskie
  tel. 775 416 400, fax. 775 416 403
  REGON: 53141242100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umwo.opole.pl/; http://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi cateringowe na potrzeby spotkań organizowanych przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są „Usługi cateringowe na potrzeby spotkań organizowanych przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego”. W ramach świadczonych usług cateringowych, Wykonawca będzie dostarczał catering sukcesywnie, zgodnie ze zgłaszanym każdorazowo zapotrzebowaniem Zamawiającego na wskazane spotkanie. Spotkania, na które Wykonawca zapewni catering będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego albo w innych lokalizacjach na terenie Opola. Zamawiający przewiduje także, iż spotkania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia mogą mieć miejsce poza Opolem, na terenie województwa opolskiego. Większość spotkań odbędzie się w Opolu. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług cateringowych. Świadczenie usług cateringowych przez Wykonawcę obejmować będzie zapewnienie przerwy kawowej i lunchu bufetowego w podanych wariantach oraz ciasteczek, tartinek i koreczków – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym (OPZ) załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA O ZAMÓ WIENIU na usługi społeczne oraz Istotnych postanowieniach umowy (IPU) stanowiącym załącznik nr 2 do OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa następujący warunek udziału w niniejszym postępowaniu: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który został wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1541 z późn. zm), w związku z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) WYPEŁNIONY DRUK OFERTY sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W druku oferty należy wpisać: a. Dostępność/realizacji usługi cateringowej na spotkania do 30 osób - W GODZINACH b. Dostępność usługi/realizacji cateringowej na spotkania od 200 osób W GODZINACH Dostępność/realizację usługi cateringowej należy podać w pełnych godzinach zegarowych, podanie w innej jednostce miary będzie niezgodne z wymaganiami Zamawiającego i oferta zostanie odrzucona. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje sie odpowiednio do wykonawców, o których mowa powyżej. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa powyżej, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współprace tych wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt VI.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach