Przetargi.pl
usługa ubezpieczenia Poddębickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 678 20 21 , fax. 43 678 20 21
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o.
  ul. Mickiewicza 16 16
  99-200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 43 678 20 21, fax. 43 678 20 21
  REGON: 10107597100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nzozpcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa ubezpieczenia Poddębickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Poddębickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie: DLA PAKIETU 1 - ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych; DLA PAKIETU 2 - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; DLA PAKIETU 3 - ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych;.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.merydian.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach