Przetargi.pl
Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2015 roku

Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza przetarg

 • Adres: 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 7564810, +48 22 2011975 , fax. +48 22 7564885, +48 222011975
 • Data zamieszczenia: 2014-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
  ul. Warszawska 32 32
  05-520 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 7564810, +48 22 2011975, fax. +48 22 7564885, +48 222011975
  REGON: 01327104500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.konstancinjeziorna.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2015 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : 1. Zapewnienie stałej i nieprzerywalnej transmisji danych ze wszystkich zainstalowanych kamer monitoringu miejskiego (49 kamery) do centrum monitoringu zlokalizowanego przy ul. Polnej 1 w budynku Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie. Transmisja danych ma się odbywać po światłowodach w technologii GePON zakończonych urządzeniem ONU 4x Fast Ethernet lub 1x Gigabit Ethernet o przepustowości 4x100Mb lub 1x1Gb - Zamawiający nie posiada własnej sieci światłowodowej, 2. Stała konserwacja zamontowanego sprzętu monitoringu wizyjnego, serwera i komputerowych stanowisk operatorskich oraz innych elementów monitoringu miejskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 723180007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas na przystąpienie do naprawy sprzętu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.konstancinjeziorna.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach