Przetargi.pl
Usługa szkolenia Operator koparkoładowarek kl. III wszystkie typy i koparek jednonaczyniowych kl. III o poj. do 0,8m3

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. F. Chopina 16A
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 7880065 , fax. 017 7880069
 • Data zamieszczenia: 2016-04-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
  ul. F. Chopina 16A 16A
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 017 7880065, fax. 017 7880069
  REGON: 83046686500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.mielec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa szkolenia Operator koparkoładowarek kl. III wszystkie typy i koparek jednonaczyniowych kl. III o poj. do 0,8m3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa o charakterze niepriorytetowym wymieniona w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. W sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12 z 2010r. poz. 68) tj. usługa edukacyjna i szkoleniowa, kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80530000-8 - usługi szkolenia zawodowego. 2.Przedmiot zamówienia stanowi usługa przeprowadzenia szkolenia Operator koparkoładowarek kl. III wszystkie typy i koparek jednonaczyniowych kl. III o poj. do 0,8m3 dla 20 osób. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia maksymalnie o 2 osoby liczby uczestników szkolenia. 3.Termin realizacji szkolenia: rozpoczęcie szkolenia w dniu 1. czerwca 2016r. Szkolenie powinno być zrealizowanie w czasie maksymalnie 40 dni szkoleniowych (dni odbywania szkolenia). 4. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, z wykształceniem minimum gimnazjalnym, które nie posiadają udokumentowanej praktyki przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn. 5.Na szkolenie zostaną skierowane osoby, które nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku zgodnym z kierunkiem szkolenia. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy zostaną skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu na badania lekarskie. Koszty badań lekarskich pokryje Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu. 6.Uczestnicy szkolenia powinni nabyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie obsługi i eksploatacji maszyn, a także powinni zostać przygotowani i spełniać warunki do przystąpienia do egzaminów na uzyskanie uprawnień do obsługi koparkoładowarek kl. III- wszystkie typy i koparek jednonaczyniowych kl. III o poj. do 0,8m3 . 7.Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r. nr 118 poz. 1263). Zakres szkolenia, warunki lokalowe do prowadzenia wykładów, park maszynowy wraz z placem manewrowym, kadra wykładowców, kadra instruktorów, warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne, procedury rejestrowania uczestników oraz dokumentowania przebiegu szkolenia muszą być realizowane zgodnie z rozporządzeniem. 8.Organizator szkolenia musi posiadać aktualne potwierdzenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wydane na podstawie § 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r. nr 118 poz. 1263) dotyczące spełnienia wymagań określonych w § 25 ww. rozporządzenia i przeprowadzić szkolenie o wymaganym zakresie w miejscu wskazanym w potwierdzeniu. Potwierdzenie w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 9.Szkolenie powinno zawierać: zajęcia teoretyczne, obejmujące zagadnienia z zakresu: dokumentacji technicznej maszyn roboczych, bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych, technologii wykonywania robót ziemnych, użytkowania i obsługi maszyn roboczych, zajęcia praktyczne obejmujące naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych, dodatkowe zajęcia praktyczne w celu nabycia praktyki przy obsłudze techniczno - eksploatacyjnej maszyn. 10.Zamawiający nie dopuszcza bloków tematycznych nie związanych bezpośrednio z kierunkiem szkolenia w postaci np. warsztatów poszukiwania pracy. 11.Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia przystąpienie do egzaminu na uzyskanie uprawnień przed Komisją powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w terminie do 7 dni od zrealizowania programu szkolenia i pokryje koszty pierwszego przystąpienia do egzaminu przez uczestników szkolenia. 12.Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego o terminie egzaminu co najmniej na 3 dni robocze przed terminem egzaminu. 13.Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wszystkich egzaminowanych uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z egzaminem oraz w drodze do miejsca egzaminu i z powrotem. Koszt ubezpieczenia NNW za dzień egzaminu należy wliczyć w koszt szkolenia. 14.Egzaminu nie wlicza się w liczbę godzin szkolenia. 15.Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie otrzymają Książkę operatora z poświadczeniem nabytych uprawnień oraz świadectwo. 16.Wymagana liczba godzin szkolenia - minimum 269 godzin dla każdego uczestnika. Dzienny wymiar godzin szkolenia: minimalnie 5 godzin, maksymalnie 8 godzin dla każdego uczestnika. 17.Zajęcia dla każdego uczestnika szkolenia powinny odbywać się w codziennie (bez sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Za godzinę zegarową zajęć uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. 18.Zajęcia teoretyczne powinni odbywać razem wszyscy uczestnicy szkolenia. 19.Na zajęcia praktyczne wymagany jest podział uczestników szkolenia na cztery grupy po 5 osób. Prowadzący zajęcia w tym samym czasie może realizować szkolenie wyłącznie z jedną grupą szkoleniową. Każda grupa szkoleniowa musi mieć zapewniony sprzęt do realizacji zajęć praktycznych na cały czas trwania szkolenia. Grupy muszą rozpoczynać i kończyć zajęcia o tych samych godzinach. 20.Zajęcia na szkoleniu mogą rozpoczynać się nie wcześniej niż o godzinie 8:00 i kończyć nie później niż o godzinie 18:00. 21.Zamawiający nie dopuszcza dołączenia osób trzecich do szkolenia, ani dołączenia grupy skierowanej przez Zamawiającego do innej grupy szkoleniowej. 22.Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formule kształcenia na odległość. 23.Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667) zawierające: numer z rejestru; imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia; okres trwania szkolenia; miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji; tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych; podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. 24.Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi szkolenia: materiały dydaktyczne niezbędne przy realizacji szkolenia (dodatkowo jeden komplet materiałów dla zamawiającego doręczony zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia), materiały ćwiczeniowe niezbędne przy realizacji szkolenia, materiały piśmiennicze (zeszyt, długopis, teczka), zaplecze dydaktyczne odpowiednie do prowadzonego kształcenia zgodnie ze szczegółowymi przepisami w tym zakresie, kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia, zgodnie ze szczegółowymi przepisami w tym zakresie, odpowiednie pomieszczenia (w tym salę o powierzchni minimum 40 m2 z dostępem do światła dziennego do zajęć teoretycznych), urządzenia techniczne, materiały i wyposażenie dydaktyczne dla specjalności kopakoładowarki i koparki, spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny, odpowiedni park maszynowy i plac manewrowy zgodnie ze szczegółowymi przepisami w tym zakresie, nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia. 25.Po zakończeniu szkolenia materiały dydaktyczne i piśmiennicze przechodzą na własność każdego uczestnika szkolenia. 26.Miejsce realizacji szkolenia: Mielec lub w odległości nie większej niż 70km od Mielca (odległość ustalona wg internetowej mapy google - ustalanie trasy samochodem). W przypadku lokalizacji szkolenia poza terenem miasta Mielca, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić uczestnikom szkolenia codzienny dowóz z Mielca (parking ul. Ks. Arczewskiego) na szkolenie i egzaminy i z miejsca szkolenia i egzaminów do Mielca, odrębnym środkiem transportu przeznaczonym tylko dla uczestników szkolenia. Przewoźnik wykonujący przewóz musi spełniać wymogi określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym. 27.Nie dopuszcza się szkolenia w formie wyjazdowej z zakwaterowaniem. 28.Zamawiający zapewnia sobie oraz organom nadzoru i kontroli wobec Zamawiającego możliwość kontroli realizacji szkolenia w każdym czasie, a także prawo wglądu do dokumentów związanych z realizacją szkolenia, w tym dokumentów finansowych. 29.W przypadku zaistnienia obowiązku ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem wskazanych uczestników szkolenia. Obowiązek ubezpieczenia dotyczy uczestników którym nie przysługuje stypendium oraz którzy w trakcie szkolenia podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą (w przypadku kontynuowania szkolenia). Kosztu ubezpieczenia NNW nie należy wliczać do kosztu szkolenia, stanowi on wydatek wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wystąpieniu obowiązku ubezpieczenia i wskaże osoby do ubezpieczenia. 30.W przypadku wystąpienia na szkoleniu oraz w drodze do i z miejsca szkolenia wypadku z udziałem osoby skierowanej na szkolenie przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia postępowania z tytułu wypadku i sporządzenia dokumentacji powypadkowej. 31.Wykonawca zobowiązany jest do: oznaczania miejsca szkolenia oraz wszelkich dokumentów związanych z realizacją szkolenia, w tym materiałów dydaktycznych, list obecności, dziennika zajęć, programu i harmonogramu szkolenia, zaświadczeń, certyfikatów informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z dwoma podstawowymi logotypami: logotypem Funduszy Europejskich oraz logo Unii Europejskiej, z dwoma podpisami stosowanymi zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które są zamieszczone na stronie internetowej www.power.gov.pl gromadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentacji (w tym finansowej) związanej z realizacją szkolenia w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz zapewnienia prawa wglądu do tych dokumentów przez cały czas ich przechowywania podmiotom do tego uprawnionym, umieszczenia w widocznym miejscu plakatu formatu minimum A3 z informacjami na temat projektu tj: informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego (współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych) wraz z logo Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i logo Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), opracowania programu szkolenia zgodnie z wymogami zamawiającego (część VII formularza ofertowego). W przypadku wybrania oferty wykonawcy program szkolenia wymaga akceptacji zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pup.mielec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach