Przetargi.pl
UMW / AZ / PN - 67 / 15 Sukcesywna dostawa i montaż części i akcesoriów komputerowych określonych rodzajowo i ilościowo w załączniku nr 2 do SIWZ

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 784 11 74; 784 11 73 , fax. 71 784 00 45
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  ul. Pasteura 1 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 784 11 74; 784 11 73, fax. 71 784 00 45
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UMW / AZ / PN - 67 / 15 Sukcesywna dostawa i montaż części i akcesoriów komputerowych określonych rodzajowo i ilościowo w załączniku nr 2 do SIWZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa i montaż części i akcesoriów komputerowych wyspecyfikowanych w załączniku nr 2 do SIWZ, w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca ma wycenić każdą pozycję wykazu z uwzględnieniem kosztów: a) dojazdu pracowników Wykonawcy do wyznaczonego miejsca na terenie miasta Wrocławia, gdzie znajduje się sprzęt, w celu zamontowania w nim zamawianych części lub akcesoriów komputerowych, b) należności za pracę serwisanta - montaż w miejscu użytkowania lub w serwisie firmowym, c) materiału potrzebnego do wymiany lub napraw, d) testowania i uruchomienia sprzętu po zamontowaniu lub naprawie. 2. W zakres dostaw, o których mowa w pkt. 1, wchodzą następujące czynności: a) usuwanie awarii sprzętu - doprowadzanie sprzętu do poprawnej pracy, b) wymiana elementów uszkodzonych, c) reinstalowanie posiadanego przez użytkownika legalnego oprogramowania - po awarii. 3. Procedura postępowania w przypadku naprawy, modernizacji czy rozbudowy sprzętu standardowego zawierającego podstawowe dyski twarde, napędy FDD, CD-Romy, pamięci, myszki, kable, karty graficzne, płyty główne oraz procesory: a) Wykonawca zrealizuje dostawę części i akcesoriów komputerowych wymienionych w zleceniu przekazanym przez Ośrodek Sieciowo - Komputerowy UMW (OSK), a Użytkownik potwierdzi w Karcie zlecenia (wystawionej przez Wykonawcę) wykonanie naprawy z wymianą podzespołów oraz poprawne działanie sprzętu po naprawie. b) Wykonawca przekaże do OSK potwierdzoną przez użytkownika Kartę zlecenia oraz fakturę VAT, wystawioną za wykonaną usługę (pkt. a) c) Zamawiający ureguluje należność za zrealizowaną dostawę oraz usługę w terminie 21 dni od daty podpisania Karty zlecenia i daty otrzymania faktury VAT. 4. Zamawiający ustalił następujące warunki organizacji serwisu oraz gwarancji wykonanej usługi: a) odbiór zleceń w siedzibie OSK: w każdy wtorek i czwartek w godz. 10:00 - 12:00 b) termin realizacji zlecenia serwisowego zwykłego: zgodnie z deklaracją Wykonawcy w For-mularzu ofertowym Zał. nr 1 do SIWZ - xx dni od dnia odbioru zlecenia (w razie nie dokonania naprawy w tym terminie, zostanie dostarczony sprzęt zastępczy), c) termin realizacji zlecenia pilnego (ok. 10% wszystkich zleceń) przekazanego faksem i telefonicznie: zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu ofertowym Zał. nr 1 do SIWZ - xx dni od dnia odbioru zlecenia, d) okres gwarancji na części komisowe instalowane w sprzęcie komputerowym, dla którego brak na rynku części nowych: min. 6 miesięcy, e) okres gwarancji pozostałych podzespołów, części czy akcesoriów: gwarancja producenta, min. 12 miesięcy. 5. Podane w załączniku nr 2 do SIWZ ilości są ilościami prognozowanymi. Zamawiający nie zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z zamieszczoną prognozą, jeżeli rzeczywiste potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego będą odbiegały od przedstawionego planu. 6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przedstawione w projekcie umowy - załącznik nr 7 do SIWZ. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302370009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zlecenia zwykłego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umed.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach