Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Będków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.070.000,00 zł (jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Gmina Będków ogłasza przetarg

 • Adres: 97319 Będków, ul. Parkowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7257010, 7257014 , fax. 447 257 012
 • Data zamieszczenia: 2018-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Będków
  ul. Parkowa 3
  97319 Będków, woj. łódzkie
  tel. 044 7257010, 7257014, fax. 447 257 012
  REGON: 59064789400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ugbedkow.madkom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Będków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.070.000,00 zł (jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Będków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.070.000,00 zł (jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych). Usługa udzielenia kredytu jest usługą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, na straży których stoi Komisja Nadzoru Finansowego, sprawująca nadzór nad sektorem bankowym. Usługa charakteryzuje się powtarzalnością i typowością – tylko cena umożliwia odróżnienie od siebie przedmiotu zamówienia. Zasady polityki kredytowania regulują obowiązujące powszechnie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.). Oferty w postępowaniu mogą złożyć wszystkie banki działające na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe. 2. Uruchomienie kredytu przewidujemy w trzech transzach: I transza w dniu 15 czerwca 2018 r. - kwota 770.000,00 zł, II transza w dniu 26 lipca 2018 r. - kwota 200.000,00 zł, III transza w dniu 26 września 2018 r. - kwota 100.000,00 zł. 3. Planowane terminy spłaty rat kredytów: Spłata kredytu nastąpi w 41 ratach: 1) Raty płatne w latach 2021 - 2024 po 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) w terminach: - 31 marca , 30 czerwca i 30 września 2021 r. - 31 marca , 30 czerwca i 30 września 2022 r. - 31 marca , 30 czerwca i 29 września 2023 r. - 29 marca , 28 czerwca i 30 września 2024 r. 2) Raty płatne w latach 2025 - 2028 po 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w terminach: - 31 stycznia, 30 kwietnia, 30 maja, 31 lipca, 30 września i 28 listopada 2025 r. - 30 stycznia, 30 kwietnia, 29 maja, 31 lipca, 30 września i 30 listopada 2026 r. - 29 stycznia, 30 kwietnia, 31 maja, 30 lipca, 30 września i 30 listopada 2027 r. - 31 stycznia, 28 kwietnia, 31 maja, 31 lipca, 29 września i 30 listopada 2028 r. 3) Raty płatne w roku 2029 po 106.000,00 zł (sto sześć tysięcy złotych) w terminach: - 31 stycznia, 30 kwietnia, 29 czerwca, 28 września, 30 listopada 2029 r. 4. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i liczone jako suma stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku; stawkę referencyjną stanowi: stopa procentowa obliczona jako średnia arytmetyczna notowań stawek WIBOR IM z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane. Do wyliczenia odsetek przyjmuje się, że miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni. Odsetki płatne będą w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło uruchomienie I transzy kredytu. Ostatnie odsetki płatne będą wraz z ostatnią ratą. 5. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Na w/w dokumentach będzie złożona kontrasygnata skarbnika gminy. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów uruchomienia transz, terminów spłaty rat kredytowych oraz wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. O w/w zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 7. Gmina Będków spełnia wszystkie wymagania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i posiada zdolność do zaciągania kredytów. Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej gminy znajdują się w załączniku do siwz. 8 . Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę ( wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.108) osób wykonujących czynności związane z obsługą kredytu długoterminowego. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. 9.W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Procedura weryfikacji stosowania powyższych postanowień została określona w pkt 11 istotnych warunków umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają prawo prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności bankowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz), 2) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego 4) harmonogram spłaty kredytu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach