Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na dofinansowanie remontów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku

Starostwo Powiatowe w Prudniku ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Tadeusza Kościuszki 76
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4381 700 , fax. 077 4381 701
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Prudniku
  ul. Tadeusza Kościuszki 76 76
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 077 4381 700, fax. 077 4381 701
  REGON: 53142102900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatprudnicki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na dofinansowanie remontów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w kwocie 225 000,00 zł. (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł) na dofinansowanie remontów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku polegających na malowaniu korytarzy i klatek schodowych oraz wymianie stolarki okiennej w budynku szkolnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonywali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę polegającą na udzieleniu minimum 1 kredytu inwestycyjnego długoterminowego o wartości (wysokości kredytu) co najmniej 200 000,00 zł. 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. kwota kredytu w wysokości 225 000,00 zł (wraz z już posiadanym zaangażowaniem wobec zamawiającego) nie powoduje przekroczenia koncentracji zaangażowania wobec jednego podmiotu zgodnie z Prawem bankowym. 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: - każdy z wykonawców musi wykazać że nie podlega wykluczeniu z postępowania, - warunek posiadania wymaganego doświadczenia oraz potencjału finansowego muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy (wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane), - podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp na formularzu nr 2 będącym załącznikiem do SIWZ, 2.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu nr 3 stanowiącym załącznik do siwz. 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych ( w takim przypadku Wykonawca składa inny dokument potwierdzający skład Zarządu), 4.Zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub Rozporządzenie odpowiednich organów w sprawie utworzenia banku wydane przed dniem wejścia w życie ustawy prawo bankowe, lub też inne dokumenty potwierdzające odpowiednio uprawnienia wykonawcy, 5.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 8.Sprawozdania finansowe: bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za dwa lata obrotowe (2007 r. i 2008 r.), 9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Wykonawcy tacy zamiast dokumentów określonych w punktach 3,6,7 niniejszego rozdziału składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalegają oni z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne albo że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)Wykonawcy tacy zamiast dokumentów określonych w punkcie 5 niniejszego rozdziału składają zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeśli w kraju pochodzenia osoby, lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatprudnicki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach