Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ BARTOSZYCE I JEJ JEDNOSTKEK ORGANIZACYJNYCH

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7629804, 7629819 , fax. 089 762 9805
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Bohaterów Monte Cassino 1
  11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7629804, 7629819, fax. 089 762 9805
  REGON: 00052432900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bartoszyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ BARTOSZYCE I JEJ JEDNOSTKEK ORGANIZACYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów mechanicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce i jej jednostek organizacyjnych. 2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załącznikach nr 6, 7, 8, 9, 10 do niniejszej SIWZ, tj. w opisach przedmiotu zamówienia. 4. W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku ryzyk komunikacyjnych opisanych w załączniku nr 10 do SIWZ obejmuje je ochroną ubezpieczeniową, tj. wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ubezpieczenia, gdzie data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w okresie wykonywania zamówienia. 5. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą. 6. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie. 7. Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian kodeksu cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. 8. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego AB BROKER Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu przy ul. Orlej 1B/5, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jego jednostki organizacyjnej. 9. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ: 1) Opis przedmiotu zamówienia - Załączniki Nr: 6, 7, 8, 9, 10 2) Wykaz deklarowanego do ubezpieczenia majątku - Załączniki Nr: 6a, 7a, 7b, 8a, 10a 3) Obligatoryjne warunki ubezpieczenia - treść klauzul dodatkowych - Załącznik Nr 11 4) Fakultatywne warunki ubezpieczenia - Załącznik Nr 12 11. Dotychczasowy przebieg ubezpieczenia - Załącznik Nr 13 12. W załącznikach nr: 6a, 7a, 7b, 8a, 10a do niniejszej SIWZ został przedstawiony majątek wg stanu na dzień 31.03.2016 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 01.07.2016 r. mienie wg stanu na dzień 31.03.2016 r. w tym nowo zakupione i wcześniej nie wykazane, wg stawek i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: fakultatywne klauzule ubezpieczenia z podkryteriami
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.bartoszyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach