Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Biskupiec ogłasza przetarg

 • Adres: 13-340 Biskupiec, ul. Rynek 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4745057 do 59 , fax. 56 4747952
 • Data zamieszczenia: 2016-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biskupiec
  ul. Rynek 1 1
  13-340 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 56 4745057 do 59, fax. 56 4747952
  REGON: 00053281400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabiskupiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy Biskupiec, ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec, Regon: 000532814 2. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu, ul. Grudziądzka 38, 13-340 Biskupiec, Regon: 000598262 3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szwarcenowie, Szwarcenowo 36, 13-340 Biskupiec, Regon: 362084350 4. Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach, Krotoszyny 4A, 13-330 Krotoszyny, Regon: 001211199 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu, Łąkorz 99, 13-334 Łąkorz, Regon: 001211153 6. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach, Lipinki 7, 13-334 Łąkorz, Regon: 001211176 7. Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, Ostrowite 34, 13-334 Łąkorz, Regon: 001211160 8. Zespół Szkół w Bielicach, Bielice 120, 13-330 Krotoszyny, Regon: 281596667 9. Jednostki OSP, 9 jednostek OSP wraz z MDP. 10. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec, Regon: 511382799 11. Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec, Regon: 511382782 12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec, Regon: 519579432 Część II Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844). 3. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: zaakceptowanie klauzul dodatkowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biskupiec.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach