Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MICHAŁOWICE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI GMINY - ZP.271.2.44.2016

Gmina Michałowice ogłasza przetarg

 • Adres: 05-816 Michałowice, Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 350 91 91 , fax. 22 350 91 01
 • Data zamieszczenia: 2016-06-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Michałowice
  Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1
  05-816 Michałowice, woj. mazowieckie
  tel. 22 350 91 91, fax. 22 350 91 01
  REGON: 01326929000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MICHAŁOWICE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI GMINY - ZP.271.2.44.2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Michałowice wraz z jednostkami organizacyjnymi. Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery następujące części: 2.1.1. część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Michałowice wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym - od kradzieży z włamaniem i rabunku, - przedmiotów szklanych od stłuczenia i rozbicia, 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 4) ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, 5) ubezpieczenie NNW sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, 2.1.2. część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Michałowice. Zakres zamówienia obejmuje: 1. obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2. ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4. ubezpieczenie Assistance, 5. ubezpieczenie Zielona Karta, 2.1.3. część III: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Michałowice. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP. 2.1.4. część IV: ubezpieczenie projektu internetowego pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice. Zakres zamówienia obejmuje: 1. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 2.2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych; Wykonawca może złożyć ofertę na cztery lub wybrane części zamówienia. 2.3. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową wszystkie ryzyka i mienie wskazane w załącznikach do SIWZ na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą. 2.4. W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku ryzyk określonych w pkt 6.2 i opisanych w załączniku nr 1b do SIWZ obejmuje je ochroną ubezpieczeniową, tj. wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ubezpieczenia, gdzie data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w okresie wykonywania zamówienia. 2.5. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą. 2.6. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ, w ofercie i umowie - oznacza to, że zapisy SIWZ i umowy zawsze mają bezwzględne pierwszeństwo przed innymi ustaleniami i zapisami 2.7. Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 392), w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. 2.8. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, statut towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych musi przewidywać, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby niebędące członkami towarzystwa i udzieli ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającemu i osobom objętym postępowaniem, jako osobie niebędącej członkiem towarzystwa. Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844) Zamawiający i osoby objęte postepowaniem nie będą zobowiązane do pokrywania strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej. 2.9. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, każdej jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. 2.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ: Załącznik nr 1: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Michałowice wraz z jednostkami organizacyjnymi, dotyczący części I zamówienia; Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Michałowice, dotyczący części II zamówienia; Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Michałowice, dotyczący części III zamówienia; Załącznik nr 1d: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szcególne fakultatywne dla ubezpieczenia projektu internetowego pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice. Załącznik nr 1e: Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia, dotyczący części I i II zamówienia Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczący wszystkich części zamówienia Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący wszystkich części zamówienia Załącznik nr 7: Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy). 2.11. W załącznikach nr 1, 1a, 1b , 1c, 1d i 1e do niniejszej SIWZ został przedstawiony majątek wg stanu na dzień 27.04.2016 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 03.08.2016 r. mienia wg stanu na dzień 02.08.2016 r., w tym nowo zakupionego i wcześniej nie wykazanego, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.michalowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach