Przetargi.pl
Ubezpieczenie komunkacyne OC, AC, NW środków transprtowych WORDw Opolu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 45-233 Opole, ul. Oleska 127
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4580388 , fax. 077 4029209
 • Data zamieszczenia: 2009-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  ul. Oleska 127 127
  45-233 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4580388, fax. 077 4029209
  REGON: 53217797900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.word.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie komunkacyne OC, AC, NW środków transprtowych WORDw Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiem zamówienia jest ubezpieczene komunikacyjne środków transportowych będących włanością Wojewódzkego Ośrodka Ruchu Drogowego ujętych w wykazie do specyfikacji.Zakres zamówienia :a)samochody osobowe - 24 szt; b) samochody ciężarowe - 4 szt; c) autobus - 1 szt; d) motocykle - 5 szt; e) motorowery - 2 szt; f) przyczepy - 5 szt; g) ciągnik- 1 szt. Srodki transprtowe pzewidziane o ubezpieczenia wykorzystywane są podczas egzaminów państwowych kandydatów na kierowców i wyposażone są w sprzęt i urządzenia dodatkowe służące do utrzymania i używana pojazdów zgodnie z przeznaczeniem. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje pełny zakres ubezpieczenia OC, AC, NW.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665141100
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udzału w postępowaniu dokonywana będzie wg formuły spełnia - ne spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty.2)Formularz cenowy (wykaz stawek). 3) Owiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zmówień pulicznych. 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaswiadcznie o wpisie do ewidencji działalności gopodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składana ofert. 5) Ogólne warunki ubezpieczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.word.opole.p
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach