Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Niwiskach, dz. nr 6/2 i 103 z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnętrznych oraz źródła ogrzewania (OZE)

Gmina Nowogród Bobrzański ogłasza przetarg

 • Adres: 66010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 290 962 , fax. 683 276 663
 • Data zamieszczenia: 2017-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowogród Bobrzański
  ul. Słowackiego 11
  66010 Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie
  tel. 683 290 962, fax. 683 276 663
  REGON: 97077075980001
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Niwiskach, dz. nr 6/2 i 103 z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnętrznych oraz źródła ogrzewania (OZE)
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku, stanowiących część projektu budowlanego „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niwiska dz. nr 6/2 i 103” dokumentacją projektową Uwaga: Dołączony projekt obejmują całą przebudowę, a w ramach niniejszego postępowania zostaną wykonane następujące elementy: a) Roboty budowlane:  Roboty rozbiórkowe  Roboty ziemne  Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna  Stropy - wykonanie termomodernizacji stropów strychowych  Dachy – roboty uzupełniające, obróbki blacharskie  Opaska elewacyjna  Roboty ślusarsko – kowalskie  Schody zewnętrzne istniejące  Elewacja – cokół poniżej poziomu terenu + powyżej poziomu terenu do rzędnej 0,00  Elewacja – ściany powyżej cokołu od rzędnej 0,00 b) Instalacje sanitarne wewnętrzne  Instalacja centralnego ogrzewania  Technologia ogrzewania – pompa ciepła c) Instalacje elektryczne  Instalacja odgromowa d) Instalacja wentylacji 2) Przebudowywany obiekt to budynek użyteczności publicznej – świetlica wiejska znajduje się w miejscowości Niwiska, gmina: Nowogród Bobrzański, powiat: zielonogórski, województwo: lubuskie. Budynek ten jest niezamieszkały i nie jest w nim prowadzona działalność gospodarcza. Wskaźniki techniczne budynku - Długość elewacji frontowej - 29,64 m - Szerokość - 11,6- m - Wysokość do kalenicy - 10,25 – 11,94 m - Powierzchnia użytkowa - 397,45 m2 w tym: - piwnica - 103,39 - przyziemie - 275,95 m2 - poddasze - 18,11 m2 - Kubatura - 3517,0m3 3) Prace w piwnicy budynku - Ocieplenie i wykonanie izolacji pionowych ścian piwnic - Naprawa ścian piwnic tj. uzupełnienie spoin, wykonanie nowych przemurowań, napraw i uzupełnienie tynków - Wykonanie izolacji poziomych ścian piwnic i ścian fundamentowych - zamurowania istniejących okien piwnicznych od strony ulicy oraz montaż kratek nawiewnych 4) Prace na parterze budynku - Wykucie nowych otworów drzwiowych - Wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacji mechanicznej - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji dachu - Prace wykończeniowe 5) Prace na poddaszu - Wymiana stolarki okiennej - Prace wykończeniowe a) Instalacje sanitarne - Instalacja wod-kan - Instalacja centralnego ogrzewania z pompą ciepła - Instalacja elektryczna - Wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna b) Instalacje elektryczne - Instalacja odgromowa 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie ma charakter ryczałtowy. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter poglądowy. Wycenę należy przeprowadzić na podstawie załączonej dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do określonych przez projektanta po uprzednim zaakceptowaniu ich przez zamawiającego. 7) Zakres zamówienia obejmuje zakup wszystkich materiałów przewidzianych do realizacji zamówienia. 8) Po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót. 9) W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. W cenie oferty Wykonawca przedstawi wszystkie koszty za dostawy, roboty i inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z przyjętą technologią wy-konania robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 10) Uwaga: jeśli w projekcie lub pozostałej dokumentacji przetargowej wskazano nazwę normy, należy przez to rozumieć tą normę lub równoważną. 11) Ponadto zakres zadania obejmuje: a) W przypadku zajęcia pasa drogowego poniesienie wszelkich kosztów z tego tytułu, b) Zapewnienie kierownika budowy c) przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, e) opracowanie i wdrożenie programu zapewnienia jakości zgodnie ze STWiORB f) sporządzenie i wdrożenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, g) opracowanie książki obmiaru robót lub innego dokumentu, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, pozwalającego na potwierdzenie wykonania robót budowlanych, h) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego zawierający m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań oraz potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, STWiORB i programem zapewnienia jakości. i) dostarczanie informacji miesięcznych o zaawansowaniu realizacji zadania j) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do realizacji typ/materiał nawierzchni utwardzonych zgodnie z Projektem Wykonawczym z zachowaniem wytycznych SIWZ. k) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia do stanu, z przed rozpoczęciem robót. l) Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych. m) Wskazane jest, aby Wykonawca zapoznał się na miejscu z wszelkimi okolicznościami realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzając wizję lokalną. n) Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych. i Informacja dotycząca robót zamiennych: - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych. - Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano. - Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia. - Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumen-tach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót. - Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do dokumentacji projektowej i STWiORB, urządzeń i / lub materiałów budowlanych. - Roboty zamienne mogą wynikać: - ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa, - z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie nie-zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. ii Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia: - na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych, - z wad dokumentacji projektowej i STWIORB, jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212300-9

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach