Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń

Urząd Miasta i Gminy Wleń ogłasza przetarg

 • Adres: 59610 Wleń, pl. Bohaterów Nysy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 136 438 , fax. 757 137 050
 • Data zamieszczenia: 2018-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Wleń
  pl. Bohaterów Nysy 7
  59610 Wleń, woj. dolnośląskie
  tel. 757 136 438, fax. 757 137 050
  REGON: 53124600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń” z podziałem na części: - Część I Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17 - Część II Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 22 - Część III Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 24 - Część IV Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 26/28 Opis przedmiotu zamówienia dla Części I - Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17 Przedmiotem inwestycji są prace budowlane polegające na dociepleniu przegród budowlanych istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 17 we Wleniu. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: a. Demontaż rur spustowych, obróbek blacharskich oraz innych elementów montowanych do elewacji ok. 50 m.; b. Demontaż okien, drzwi zewnętrznych, parapetów ok. 30 szt.; c. Montaż wełny mineralnej od wewnątrz w połaci dachu na poddaszu, montaż folii paroszczelnej ok. 130 m2; d. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych ok. 50 m2; e. Docieplenie elewacji, montaż profil styropianowych gzymsów, opasek, boni i parapetów ok. 450 m2; f. Montaż warstw wykończeniowych elewacyjnych ok. 130 m; g. Montaż elementów instalacji deszczowej, obróbek blacharskich i innych wcześniej zdemontowanych elementów ok. 50 m.; ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-MATERIAŁOWE – PROGRAM PRAC ŚCIANY Przewiduje się przebudowę istniejących ścian zewnętrznych murowanych poprzez wykonanie warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej wg dokumentacji rysunkowej i opisu przegród budowlanych. Docelowe mocowanie nowej warstwy izolacji wykonać należy metodą mechaniczną za pomocą łączników systemowych, wkręcanych, w rozstawie 6 szt./m2. Punktowa przenikalność cieplna na trzpieniu łącznika nie może przekraczać 0,002 W/K. Projektowaną izolację termiczną zbroić siatką z włókna szklanego na warstwie kleju i wykończyć tynkiem silikatowym w kolorze jasny beż. Istniejące gzymsy, bonia, opaski okienne i drzwiowe należy odwzorować i wykonać z profili i płyt polistyrenowych. Profile odtwarzające boniowanie elewacji frontowej należy kleić do warstwy izolacji z wełny mineralnej i zbroić siatką. Na cokole elewacji frontowej wykonać izolację termiczną i wykończyć tynkiem mozaikowym w kolorze zbliżonym do koloru elewacji. Spękanie istniejącej okładziny tynkarskiej wzmocnić siatką z włókna szklanego przed aplikacją nowej warstwy izolacji termicznej. DACH Przewidziano przebudowę istniejącego dachu poprzez wykonanie warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej w przestrzeni poddasza nieużytkowego. Istniejące warstwy wykończeniowe wewnętrzne na leży usunąć do konstrukcji. Wełnę mineralną należy zabezpieczyć folią paroszczelną. Istniejący ogniomur wykończyć należy dachówką ceramiczną zgodnie z istniejącym pokryciem dachu. Istniejące opierzenie z blachy stalowej należy usunąć do muru i wykonać nowe warstwy pod montaż dachówki. RYNNY I RURY SPUSTOWE Istniejące rynny i rury spustowe są w dobrym stanie technicznym. Po demontażu należy je dopasować do nowych grubości okładzin ściennych i długości okapów. STOLARKA OKIENNA Projektowana jest wymiana wszystkich okien na okna PVC, w kolorze białym, o współczynniku przenikania ciepła Uc=0,9. Okna elewacji frontowej projektowane są ze szprosami okiennymi, zgodnie z częścią rysunkową. Zakazuje się stosowanie okien ze szprosami międzyszybowymi. Okna elewacji tylnej dopuszcza się bez podziałów szprosami. PARAPETY Przewidziano parapety zewnętrzne z profili styropianowych wykończonych tynkiem silikatowym. Spływ parapetu wykończyć należy płytkami klinkierowymi. STOLARKA DRZWIOWA Przewidziano wymianę istniejących drzwi zewnętrznych, prowadzących na klatkę schodową, na drewniane płycinowo-płytowe w kolorze naturalnym, o Uc=1,3. OBRÓBKI BLACHARSKIE Istniejące obróbki blacharskie należy usunąć i zamontować nowe dostosowane do nowej grubości okładziny elewacyjnej wykonane z blachy tytanowo-cynkowej. UWAGI • Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy sprawdzić stan zawilgocenia ścian murowanych, zwłaszcza w miejscach widocznych wysoleń i zacieków. Wykonać przepony izolacyjne metodą iniekcyjną, a następnie osuszyć mury; • Istniejące i projektowane elementy drewniane zabezpieczyć odpowiednimi środkami konserwującymi przed niszczącym działaniem owadów, grzybów, wilgoci i ognia. • Przed aplikacją nowego systemu ocieplenia należy sprawdzić stan istniejącej warstwy tynku i jego spójność z warstwą istniejącego ocieplenia. Próby przyczepności wykonać poprzez ręczne odrywanie próbek materiału izolacyjnego, uprzednio przyklejonych do tynku; • Na elewacji frontowej (południowej) zakazuje się montażu anten i urządzeń technicznych. Przewody antenowe, jeśli to konieczne prowadzić w rurach osłonowych, ukrytych w warstwie izolacji termicznej. Przedmiot zamówienia dla Część II: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 22 Przedmiotem inwestycji są prace budowlane polegające na dociepleniu przegród budowlanych istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 22 we Wleniu. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO MATERIAŁOWE – PROGRAM PRAC ŚCIANY Projektowane jest docieplenie ścian zewnętrznych w postaci warstwy izolacji termicznej z płyt z wełny mineralnej (ok. 600 m2). Projektowane jest docieplenie ścian lukarny od strony północnej oraz stropu nad piwnicą wełną mineralną. Projektowane jest docieplenie ściany wewnętrznej klatki schodowej na parterze styropianem. STROPY Projektowane jest docieplenie stropu nad piwnicą oraz stropu klatki schodowej nad biegiem schodowym do piwnicy wełna mineralną (ok. 45 m2). DACH Projektowane jest docieplenie poddasza w części niemieszkalnej wełną mineralną(ok. 75 m2). STROPODACH Przewiduje się docieplenie stropodachu nad czwartą kondygnacją przez ułożenie płyt styropianowych warstwowych z papą termozgrzewalna (ok. 70 m2). ELEWACJA Wykończenie elewacji frontowej projektowane jest tynkiem silikatowym w kolorze. Kondygnację przyziemia oddziela projektowany gzyms z kształtki styropianowej. Gzyms wieńczący do odtworzenia w styropianie. W elewacji frontowej północnej projektowane są opaski okienne ze styropianu o profilu prostokątnym o szerokości 10 cm. Zakaz stosowania opasek okiennych wykonanych w warstwie tynku. Na wysokości 30 cm od poziomu 0 na elewacji północnej i południowej projektowany jest cokół z tynku mineralnego w kolorze popielatym. W części dachu od strony frontowej znajduje się lukarna. W związku z projektowanym poszerzeniem ścian bocznych lukarny należy przedłużyć również połać dachu lukarny. Ściany boczne wykończyć blachą tytanowo-cynkową. Od frontu ściany lukarny wykończyć okładziną drewnianą w kolorze brązowym. Spękanie istniejącej okładziny tynkarskiej wzmocnić siatką z włókna szklanego przed aplikacją nowej warstwy izolacji termicznej. Docelowe mocowanie nowej warstwy izolacji wykonać należy metodą mechaniczną za pomocą łączników systemowych, wkręcanych, o rdzeniu stalowym, w rozstawie 6 szt./m2. Punktowa przenikalność cieplna na trzpieniu łącznika nie może przekraczać 0,002 W/K. Projektowaną izolację termiczną zbroić siatką z włókna szklanego na warstwie kleju i wykończyć tynkiem silikatowym w kolorze odpowiadającym istniejącemu. LOGGIE I BALUSTRADY Od strony elewacji tylnej projektowane jest docieplenie stropów w loggiach wg dokumentacji rysunkowej. Konieczny jest demontaż istniejących balustrad i montaż nowych balustrad stalowych malowanych proszkowo. Wysokość balustrady 110cm od poziomu wykończenia posadzki, szerokość prześwitów max. 12 cm. ZADASZENIE Istniejące zadaszenie wejścia ocieplić wg dokumentacji rysunkowej. Projektowany jest demontaż istniejącego pokrycia z blachy, ułożenie ocieplenia, montaż płyty OSB na legarach i nowego pokrycia z blachy. RYNNY I RURY SPUSTOWE Projektowana jest wymiana rynny i rur spustowych, materiał - blacha tytanowo-cynkowa (ok. 60 m). STOLARKA OKIENNA Projektowana jest wymiana wszystkich okien na okna o współczynniku przenikania ciepła Uc=0,9. W elewacji frontowej projektowane są okna posiadający szprosy okienne z podzałem na 4 części w propocji pokazanej na rysunkach. Zakazuje się stosowanie okien ze szprosami międzyszybowymi. W elewacji tylnej okna bez podziału. Projektowane jest obniżenie drzwi balkonowych od strony elewacji południowej ( tylnej ) w związku z dociepleniem stropu oraz płyty stropowej loggi. PARAPETY Od strony elewacji południowej stosować parapety ceramiczne w kolorze ceglanym. W elewacji tylnej projektowane są parapety z blachy stalowej malowanej proszkowo. STOLARKA DRZWIOWA W elewacji południowej projektowana jest wymiana drzwi wejściowych na drzwi PVC okleinowane o współczynniku przenikania ciepła Uc=1,9 – kolor ciemno brązowy. Projektowana jest wymiana drzwi do piwnicy na drzwi stalowe o współczynniku przenikania ciepła Uc=1,3. OBRÓBKI BLACHARSKIE Istniejące obróbki blacharskie należy usunąć i zamontować nowe dostosowane do nowej grubości okładziny elewacyjnej wykonane z blachy tytanowo-cynkokwej UWAGI • Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy sprawdzić stan zawilgocenia ścian murowanych, zwłaszcza w miejscach widocznych wysoleń i zacieków. Wykonać przepony izolacyjne metodą iniekcyjną, a następnie osuszyć mury; • Istniejące i projektowane elementy drewniane zabezpieczyć odpowiednimi środkami konserwującymi przed niszczącym działaniem owadów, grzybów, wilgoci i ognia. • Przed aplikacją nowego systemu ocieplenia należy sprawdzić stan istniejącej warstwy tynku i jego spójność z warstwą istniejącego ocieplenia. Próby przyczepności wykonać poprzez ręczne odrywanie próbek materiału izolacyjnego, uprzednio przyklejonych do tynku; • Na elewacji frontowej (południowej) zakazuje się montażu anten i urządzeń technicznych. Przewody antenowe, jeśli to konieczne prowadzić w rurach osłonowych, ukrytych w warstwie izolacji termicznej. Przedmiot zamówienia dla Część III: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 24 PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji są prace budowlane polegające na dociepleniu przegród budowlanych istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 24 we Wleniu. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO MATERIAŁOWE – PROGRAM PRAC ELEWACJA Wykończenie elewacji frontowej projektowane jest tynkiem silikatowym 1 w kolorze jasno żółtym. Kondygnację przyziemia oddziela projektowany gzyms z kształtki styropianowej. Gzyms wieńczący do odtworzenia w styropianie. W elewacji frontowej północnej projektowane są opaski okienne ze styropianu o profilu prostokątnym o szerokości 10 cm. Zakaz stosowania opasek okiennych wykonanych w warstwie tynku. Gzyms i opaski okienne wykończenie tynk silikatowy 2 kolor jaśniejszy niż kolor tynku 1 zachowany w tej samej tonacji, inny niż biały. Na wysokości 30 cm od poziomu 0 na elewacji północnej i południowej projektowany jest cokół z tynku mineralnego w kolorze popielatym. W części dachu od strony frontowej znajduje się lukarna. W związku z projektowanym poszerzeniem ścian bocznych lukarny należy przedłużyć również połać dachu lukarny. Ściany boczne wykończyć blachą tytanowo-cynkową. Od frontu ściany lukarny wykończyć okładziną drewnianą w kolorze brązowym. Spękanie istniejącej okładziny tynkarskiej wzmocnić siatką z włókna szklanego przed aplikacją nowej warstwy izolacji termicznej. Docelowe mocowanie nowej warstwy izolacji wykonać należy metodą mechaniczną za pomocą łączników systemowych, wkręcanych, o rdzeniu stalowym, w rozstawie 6 szt./m2. Punktowa przenikalność cieplna na trzpieniu łącznika nie może przekraczać 0,002 W/K. Projektowaną izolację termiczną zbroić siatką z włókna szklanego na warstwie kleju i wykończyć tynkiem silikatowym w kolorze odpowiadającym istniejącemu. Zaleca się zastosowanie wybranych materiałów, projektant dopuszcza ich zmianę na inne o odpowiadających parametrach technicznych. ŚCIANY Projektowane jest docieplenie ścian zewnętrznych w postaci warstwy izolacji termicznej z płyt z wełny mineralnej (ok. 400 m2). Projektowane jest docieplenie ścian lukarny od strony północnej oraz stropu nad piwnicą wełną mineralną. Projektowane jest docieplenie ściany wewnętrznej klatki schodowej na parterze styropianem. Projektowane jest docieplenie ściany zew. lukarny od środka. Projektowane jest docieplenie ściany wew. klatki schodowej do piwnicy od środka klatki schodowej. STROPY / STROPODACH Przewiduje się docieplenie stropodachu nad czwartą kondygnacją poprzez ułożenie płyt warstwowych styropianowych pokrytych papą. Projektowane jest docieplenie pod biegiem schodowym na pierwsze piętro od strony wnętrza klatki schodowej do piwnicy. Projektowane jest docieplenie stropów w loggiach i balkonach wg dokumentacji rysunkowej i opisu przegród budowlanych. (ok. 70 m2). STOLARKA OKIENNA Projektowana jest wymiana wszystkich okien na okna o współczynniku przenikania ciepła Uc=0,9. W elewacji frontowej projektowane są okna posiadający szprosy okienne z podziałem na 4 części w proporcji pokazanej na rysunkach. Zakazuje się stosowanie okien ze szprosami międzyszybowymi. W elewacji tylnej okna bez podziału. Projektowane jest obniżenie drzwi balkonowych od strony elewacji południowej (tylnej) w związku z dociepleniem stropu oraz płyty stropowej loggi. PARAPETY Od strony elewacji frontowej parapety ceramiczne w kolorze ceglanym. Na elewacji tylnej stosować parapety stalowe malowane proszkowo. STOLARKA DRZWIOWA W elewacji tylnej na ścianie wschodniej wykusza projektowana jest wymiana drzwi wejściowych na drzwi PVC okleinowane o współczynniku przenikania ciepła Uc=1,3 – kolor ciemno brązowy. Projektowana jest wymiana drzwi wew. na drzwi PVC okleinowane do piwnicy o współczynniku przenikania ciepła Uc=1,3 LOGGIE I BALUSTRADY Konieczny jest demontaż istniejących balustrad i montaż nowych balustrad stalowych malowanych proszkowo. Wysokość balustrady 110cm od poziomu wykończenia posadzki, szerokość prześwitów max. 12 cm. ZADASZENIE Istniejące zadaszenie wejścia ocieplić wg dokumentacji rysunkowej. Projektowany jest demontaż istniejącego pokrycia z blachy, ułożenie ocieplenia, montaż płyty OSB na legarach i nowego pokrycia z blachy. RYNNY I RURY SPUSTOWE Projektowana jest wymiana rynny i rur spustowych, materiał - blacha tytanowo-cynkowa OBRÓBKI BLACHARSKIE Istniejące obróbki blacharskie należy usunąć i zamontować nowe dostosowane do nowej grubości okładziny elewacyjnej wykonane z blachy tytanowo-cynkowej UWAGI • Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy sprawdzić stan zawilgocenia ścian murowanych, zwłaszcza w miejscach widocznych wysoleń i zacieków. Wykonać przepony izolacyjne metodą iniekcyjną, a następnie osuszyć mury; • Istniejące i projektowane elementy drewniane zabezpieczyć odpowiednimi środkami konserwującymi przed niszczącym działaniem owadów, grzybów, wilgoci i ognia. • Przed aplikacją nowego systemu ocieplenia należy sprawdzić stan istniejącej warstwy tynku i jego spójność z warstwą istniejącego ocieplenia. Próby przyczepności wykonać poprzez ręczne odrywanie próbek materiału izolacyjnego, uprzednio przyklejonych do tynku; • Na elewacji frontowej (północnej) zakazuje się montażu anten i urządzeń technicznych. Przewody antenowe, jeśli to konieczne prowadzić w rurach osłonowych, ukrytych w warstwie izolacji termicznej. Przedmiot zamówienia dla Część IV: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 26/28 Przedmiotem inwestycji są prace budowlane polegające na dociepleniu przegród budowlanych istniejącego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kościuszki 26-28 we Wleniu. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO MATERIAŁOWE – PROGRAM PRAC ŚCIANY Projektowane jest docieplenie ścian zewnętrznych w postaci warstwy izolacji termicznej z płyt z wełny mineralnej wg dokumentacji rysunkowej i opisu przegród budowlanych Projektowane jest docieplenie ścian lukarny od strony północnej oraz stropu nad piwnicą wełną mineralną. Projektowane jest docieplenie ściany wewnętrznej klatki schodowej na parterze styropianem. (ok. 770 m2). STROPY Projektowane jest docieplenie stropu nad piwnicą oraz stropu klatki schodowej nad biegiem schodowym do piwnicy wełna mineralną. (ok. 250 m2). DACH Projektowane jest docieplenie poddasza w części niemieszkalnej wełną mineralną. (ok. 100 m2). STROPODACH Przewiduje się docieplenie stropodachu nad czwartą kondygnacją przez ułożenie płyt styropianowych warstwowych z papą termozgrzewalna. (ok. 150 m2). ELEWACJA Elewacja frontowa budynku jest podzielona na dwie części różniące się kolorem tynku. Podział odzwierciedla pierwotną strukturę własności. Kondygnację przyziemia oddziela projektowany gzyms z kształtki styropianowej. Gzyms wieńczący do odtworzenia w styropianie. W elewacji frontowej północnej projektowane są opaski okienne ze styropianu o profilu prostokątnym o szerokości 10 cm. Zakaz stosowania opasek okiennych wykonanych w warstwie tynku. Wykończenie elewacji frontowej części budynku z lokalem usługowym w przyziemiu projektowane jest tynkiem silikatowym 1 w kolorze pastelowym pudrowym. Opaski okienne i gzyms wykończyć tynkiem silikatowym 2 w tej samej tonacji, lecz jaśniejszym, innym niż biały. Drugą część budynku wykończyć tynkiem silikatowym 3 w kolorze pastelowo miętowym. Opaski okienne i gzyms wykończyć tynkiem silikatowym 4 w tej samej tonacji pastelowo miętowym, lecz jaśniejszym od głównego koloru elewacji, innym niż biały. Na wysokości 30 cm od poziomu 0 na elewacji północnej i południowej projektowany jest cokół z tynku mineralnego 1 w kolorze ceglanym w części budynku w kolorze pudrowym oraz z tynku mineralnego 2 w kolorze jasno szarym w części budynku w kolorze miętowym. W części dachu od strony frontowej znajdują się lukarny. W związku z projektowanym poszerzeniem ścian bocznych lukarn należy przedłużyć również połacie dachu lukarn. Ściany boczne wykończyć blachą tytanowo-cynkową. Od frontu ściany lukarn wykończyć okładziną drewnianą w kolorze brązowym. Spękanie istniejącej okładziny tynkarskiej wzmocnić siatką z włókna szklanego przed aplikacją nowej warstwy izolacji termicznej. Docelowe mocowanie nowej warstwy izolacji wykonać należy metodą mechaniczną za pomocą łączników systemowych, wkręcanych, o rdzeniu stalowym, w rozstawie 6 szt./m2. Punktowa przenikalność cieplna na trzpieniu łącznika nie może przekraczać 0,002 W/K. Projektowaną izolację termiczną zbroić siatką z włókna szklanego na warstwie kleju i wykończyć tynkiem silikatowym w kolorze odpowiadającym istniejącemu. Zaleca się zastosowanie wybranych materiałów, projektant dopuszcza ich zmianę na inne o odpowiadających parametrach technicznych. LOGGIE I BALUSTRADY Od strony elewacji tylnej projektowane jest docieplenie stropów w loggiach i balkonach wg dokumentacji rysunkowej. Konieczny jest demontaż istniejących balustrad i dostosowanie ich gabarytów do nowej szerokości wnęk loggi i balkonów po dociepleniu przegród. Balustrady oczyścić przed montażem i malować proszkowo. Wysokość balustrady 110cm od poziomu wykończenia posadzki, szerokość prześwitów max. 12 cm. ZADASZENIE Istniejące zadaszenie wejścia ocieplić wg dokumentacji rysunkowej. Projektowany jest demontaż istniejącego pokrycia z blachy, ułożenie ocieplenia, montaż papy termozgrzewalnej. RYNNY I RURY SPUSTOWE Projektowana jest wymiana rynien i rur spustowych, materiał - blacha tytanowo-cynkowa STOLARKA OKIENNA Projektowana jest wymiana wszystkich okien na okna o współczynniku przenikania ciepła Uc=0,9. W elewacji frontowej projektowane są okna posiadający szprosy okienne z podzałem na 4 części w propocji pokazanej na rysunkach. Zakazuje się stosowanie okien ze szprosami międzyszybowymi. W elewacji tylnej okna bez podziału. Projektowane jest obniżenie drzwi balkonowych od strony elewacji południowej (tylnej) w związku z dociepleniem stropu oraz płyty stropowej loggi i balkonów. PARAPETY Od strony elewacji południowej stosować parapety ceramiczne w kolorze ceglanym. W elewacji tylnej projektowane są parapety z blachy stalowej malowanej proszkowo. STOLARKA DRZWIOWA W elewacji południowej projektowana jest wymiana drzwi wejściowych na drzwi PVC okleinowane o współczynniku przenikania ciepła Uc=1,9 – kolor ciemno brązowy. Projektowana jest wymiana drzwi do piwnicy na drzwi stalowe o współczynniku przenikania ciepła Uc=1,3. OBRÓBKI BLACHARSKIE Istniejące obróbki blacharskie należy usunąć i zamontować nowe dostosowane do nowej grubości okładziny elewacyjnej wykonane z blachy tytanowo-cynkokwej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45321000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1. Część I „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17” 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych); 2. Część II „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 22” 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych); 3. Część III „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 24” 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych); 4. Część VI „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 26/28” 15 000 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych);.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 2.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3.Oświadczenie o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Wykonawca w terminie trzech (3) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu pisemne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24.ust.1 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach