Przetargi.pl
„Szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej Politechniki Warszawskiej z zakresu podnoszenia kompetencji zarządczych (część I) oraz przygotowania do zmiany organizacyjnej w obliczu ustawy 2.0 (cześć II)”

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 00614 Warszawa, Ul. Rektorska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 234 60 27 , fax. 22 234 71 53
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
  Ul. Rektorska 4
  00614 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 234 60 27, fax. 22 234 71 53
  REGON: 155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cziitt.pw.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej Politechniki Warszawskiej z zakresu podnoszenia kompetencji zarządczych (część I) oraz przygotowania do zmiany organizacyjnej w obliczu ustawy 2.0 (cześć II)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla kadry kierowniczej i administracyjnej Politechniki Warszawskiej w zakresie: 1) Część I. Szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji zarządczych, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) stanowiącym załącznik nr 1.1 do SIWZ; 2) Część II. Przygotowanie do zmiany organizacyjnej w obliczu ustawy 2.0 – szkolenie wyjazdowe, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) stanowiącym załącznik nr 1.3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80510000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w pkt. IV SIWZ. Link do SIWZ: https://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/szczegoly.php?id=6192

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach