Przetargi.pl
Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie , w obiektach - budynkach Gminy Żyrardów będących w zarządzie PGM Żyrardów oraz w budynkach Spółki PGM Żyrardów w okresie od 14.12.2018r do 13.12.2019r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 96-300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 46 858 10 00 , fax. 46 858 10 01
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.
  ul. Armii Krajowej 5
  96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie
  tel. 46 858 10 00, fax. 46 858 10 01
  REGON: 75008796000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm.zyrardow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Gminna osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie , w obiektach - budynkach Gminy Żyrardów będących w zarządzie PGM Żyrardów oraz w budynkach Spółki PGM Żyrardów w okresie od 14.12.2018r do 13.12.2019r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest świadczenie usługi sprzątania budynków mieszkalnych i utrzymanie czystości na terenach przyległych do budynków będących w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. Zakres zamówienia obejmuje utrzymanie czystości na powierzchni zewnętrznej 232 333,65 m2 i powierzchni wewnętrznej 7 310,30 m2 zgodnie z zał. nr 11 A i 11 B do SIWZ i dotyczy zasobów mieszkaniowych, przycinanie żywopłotów dwa razy w roku w ilości ok. 410,00 mb zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ oraz odczytem wodomierzy w ilości ok. 890 szt. – 2 razy w roku. Usługi będą realizowane w sposób ciągły – codziennie na terenie całego Miasta Żyrardów oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Gminy i PGM. Wykonawca musi dysponować osobami, które w sposób ciągły 7 dni w tygodniu zwłaszcza w okresie zimowym będą realizować zamówienie. Warunkiem do spełnienia przez Wykonawcę jest dysponowanie co najmniej 10 osobami, które codziennie będą realizować przedmiot zamówienia, jest to minimalna liczba postawiona jako warunek, natomiast do faktycznego zrealizowania usług może okazać się niewystarczająca i zależy od organizacji pracy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się ze SIWZ i opisem przedmiotu zamówienia. Do realizacji zamówienia mają zastosowanie przepisy ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardów” oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości 13 000,00 zł. a) Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2014 r.poz.1804 oraz z 2015r. poz.978 i 1240) b) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy w: BGŻ 48 2030 0045 1110 0000 0254 7140 c) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 14.11.2018r. do godz. 9.00 znajduje się faktycznie na ww. rachunku Zamawiającego. d) Za skuteczne wniesienie wadium w pozostałych formach Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 14.11.2018r. znajduje się w ofercie Wykonawcy. Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu Wykonawca winien wskazać numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. e) Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału i załączyć do oferty. f) Z treści gwarancji ( poręczenia ) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentowania Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelnym podpisem ( z podaniem imienia i nazwiska) Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo ( na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. g) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.6k. h) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. i) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6g, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. j) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunku bankowym wskazany przez Wykonawcę. k) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń, dokumentów potwierdzających, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. l) Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonanie przedmiotu zamówienia określonego niniejszym zamówieniem nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień ocena spełnienie warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w żałości wykonania decyzji właściwego organu Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a) w dziale VI pkt. 5 ppkt.2 lit. a – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art., 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy Pzp ( dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). b) w dziale VI pkt.5 ppkt. 2 lit b, c, d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.) - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymogi dotyczące terminów wystawienia dokumentów podane powyżej stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach