Przetargi.pl
Świadczenie usługi transmisji danych Ethernet EPLport2port w technologii MPLS pomiędzy węzłami w lokalizacjach Warszawa ul. Grochowska 21a oraz Warszawa ul Chocimska 15

Centrum Projektów Informatycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 01-150 Warszawa, ul. Syreny 23
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3152000 , fax. 22 3152001
 • Data zamieszczenia: 2014-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Projektów Informatycznych
  ul. Syreny 23 23
  01-150 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3152000, fax. 22 3152001
  REGON: 14128487300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi transmisji danych Ethernet EPLport2port w technologii MPLS pomiędzy węzłami w lokalizacjach Warszawa ul. Grochowska 21a oraz Warszawa ul Chocimska 15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi transmisji danych Ethernet EPLport2port w technologii MPLS pomiędzy węzłami w lokalizacjach Warszawa ul. Grochowska 21a oraz Warszawa ul Chocimska 15
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 723180007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: poziom SLA (dostępność usługi w miesięcznym okresie rozliczeniowym)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cpi.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach