Przetargi.pl
Świadczenie usługi teleinformatycznej w zakresie transmisji danych (nr ref. sprawy: ZP/13/12)

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 01-452 Warszawa, ul. Księcia Janusza 64
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6915952, 6915971 , fax. 22 6915915
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
  ul. Księcia Janusza 64 64
  01-452 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6915952, 6915971, fax. 22 6915915
  REGON: 00032590800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igf.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi teleinformatycznej w zakresie transmisji danych (nr ref. sprawy: ZP/13/12)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi teleinformatycznej w zakresie transmisji danych (łącze dostępu do Internetu oraz do centrów Komputerów Dużej Mocy w Polsce wraz z usługami towarzyszącymi) dla n/w placówek Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przez okres 36 miesięcy: 1) Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk ul. Newelska 6 01-447 Warszawa 2) Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ul. M. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa 3)Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk ul. M. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa 4)Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk ul. Księcia Janusza 64 01-452 Warszawa 5)Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk ul. Jana Kazimierza 5 01-248 Warszawa 6)Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk UNIPRESS ul. Sokołowska 29/37 01-142 Warszawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 723180007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igf.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach