Przetargi.pl
Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla realizacji inwestycji pn.: Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 04749 Warszawa, ul. Bursztynowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 735 145 , fax. 226 131 992
 • Data zamieszczenia: 2018-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
  ul. Bursztynowa 2
  04749 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 735 145, fax. 226 131 992
  REGON: 1066985300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mssw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla realizacji inwestycji pn.: Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest w świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla realizacji inwestycji pn.: Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie polegającym na: 1. Pełnieniu funkcji i Odpowiedzialność Inżyniera kontraktu/Wykonawcy w tym 2) Inżynier Kontraktu działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego jako Jego pełnomocnik, 3) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego, 4) Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową ocenianych w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. 2. Obowiązki Inżyniera Kontraktu Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej na realizacje przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym w szczególności do: 1) Czynny udział w przygotowaniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w tym konsultacje w zakresie architektury wnętrz oraz wykonanie min 6 fotorealiztycznych wizualizacji pomieszczeń służących precyzyjnemu opisaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wybór wykonawcy. 2) weryfikacji dokumentacji technicznej i egzekwowania od wykonawcy, dostosowania jej zakresu i formy do obowiązujących wymogów formalno-prawnych, w ramach nadzoru autorskiego, 3) przygotowania niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego, 4) ustanowienia inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm) oraz ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) wraz z osobą odpowiedzialną za odbiory wyposażenia, 5) przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przygotowanego przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji wyłonionego w przetargu publicznym, 6) kontroli procesu przygotowania terenu do budowy, rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielnie funkcje techniczne, 7) kontroli zgodności wykonywania umowy przez Generalnego Wykonawcę z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w jej pełnym zakresie, 8) sprawdzania jakości wykonywanych robót i dopuszczenia wbudowanych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, 9) sprawdzania kompletności dostaw sprzętu medycznego i całego wyposażenia oraz prawidłowości wprowadzenia do obiektu wraz z montażem, szkoleniem personelu w zakresie obsługi, 10) sprawdzania wszelkiej dokumentacji w tym certyfikatów i dokumentacji dopuszczeniowej do stosowania w obiektach służby zdrowia zgodnie z zawartą umową. 11) sprawdzania i dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 12) sprawdzania protokołów odbioru robót i dostaw oraz akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym, 13) kontrolowania zgodności realizacji przedmiotu zamówienia z zapisami umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą, w szczególności z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 14) przekazywania projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez Wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, 15) kwalifikowania zasadności wykonywania ewentualnych robót uzupełniających w uzgodnieniu z Zamawiającym, 16) kwalifikowania i bezwzględnego informowanie Zamawiającego o ewentualnych robotach dodatkowych . Wykonanie robót dodatkowych wymaga zgody Zamawiającego. 17) egzekwowania od projektanta wykonywania obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego nad dokumentacja projektowo-kosztorysową, 18) sporządzania sprawozdań okresowych z wykonanego zakresu rzeczowo – finansowego umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego, 19) pozyskania od Wykonawcy robót inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektu kubaturowego oraz dokumentacji powykonawczej, 20) prowadzenia narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcami robót, 21) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób i badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów, 22) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 23) wstrzymania robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 24) uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy, 25) potwierdzania faktycznie wykonanych robót, bądź elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i rozruchu, 26) doprowadzenia do odbioru końcowego Inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu Inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający, 27) udziału we wszystkich odbiorach dostaw wyposażenia dla wybudowanego obiektu, w pełnym zakresie umowy, sporządzania protokołów odbioru/ instalacji i szkoleń personelu, 28) przygotowania kompletu dokumentów do złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie i zgłoszenie o zakończeniu budowy (ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.) 29) egzekwowania usunięcia przez projektanta i Wykonawcę robót usterek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 30) udziału w rozruchu wszystkich instalacji i elementów wyposażenia obiektu, 31) kontroli rozliczeń finansowych, w tym: a) kontroli prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot; w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą, b) sprawdzania faktur częściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę, kwalifikowanie ich i przekazywanie do realizacji Zamawiającemu, c) przygotowywania materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających Wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty jest zastrzeżony w zawartej z Wykonawcą umowie, d) dopilnowania aby koszty umowne Inwestycji nie zostały przekroczone, e) rozliczenia końcowego Inwestycji włącznie z przygotowaniem i przekazaniem Zamawiającemu kompletu dokumentów do rozliczenia dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, 32) Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inżynier Kontraktu winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach. 33) Szczegółowy opis przedmiot zamówienia został opisany w „Opisie przedmiotu zamówienia”, zwanym dalej: „OPZ”– Załącznik nr 1 do SIWZ. 34. Prawa i obowiązki stron zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 35. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych pod warunkiem, że będą one o udowy nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 36. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71500000-3 - Usługi związane z budownictwem 37. Zamawiający zastrzega sobie prawo do opóźnienia dokonania płatności nie dłużej niż o 120 dni od daty otrzymania faktury w przypadku nieotrzymania w terminie środków z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Formularz Ofertowy Załącznik Nr 2 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 5 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 5 4. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS Inne oświadczenia niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikającej z SIWZ. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach