Przetargi.pl
Świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kursów operatora maszyn leśnych Harwester/Forwarder II

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu ogłasza przetarg

 • Adres: 12200 Pisz, ul. Warszawska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 425 47 50 , fax. 87 425 47 53
 • Data zamieszczenia: 2018-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu
  ul. Warszawska 1
  12200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 425 47 50, fax. 87 425 47 53
  REGON: 28095448400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kursów operatora maszyn leśnych Harwester/Forwarder II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kursów operatora maszyn leśnych Harwester/Forwarder na rzecz kadry pedagogicznej oraz słuchaczy/uczestników Zespołu Szkół Leśnych w ramach projektu „Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.2. Kadry dla gospodarki Działanie RPWM 2.4. - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie RPWM 2.4.1 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, projekty konkursowe 2. Zamówienie zostało podzielone na części: Część nr 1 – kurs operatora maszyn leśnych Harwester dla kadry pedagogicznej Część nr 2 - – kurs operatora maszyn leśnych Harwester dla uczestników/słuchaczy – I edycja w II kw. 2018 r., II edycja III-IV kw. 2018 r. Część nr 3 – kurs operatora maszyn leśnych Forwarder dla kadry pedagogicznej Część nr 4 – kurs operatora maszyn leśnych Forwarder dla uczestników/słuchaczy– I edycja w II kw. 2018 r., II edycja w III-IV kw. 2018 r.; Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ 3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na: a) pracy biurowej, zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących tzw. wolny zawód (adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy wykonawca, który złoży ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp zobowiązany jest, złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach