Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji na terenach i obiektach wskazanych przez Zamawiającego

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2019-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 369088434
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji na terenach i obiektach wskazanych przez Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zadanie nr 1 - A - świadczenie usługi zakresie dezynsekcji i deratyzacji na terenach i w obiektach Działu Zagospodarowania Odpadów ZGK Sp. z o.o. ul. Wrocławska 73 (Racula) w zakresie: 1) wykonywanie zabiegów deratyzacji (odszczurzanie) w obiektach o pow. 9 920 m2 - niezbędnym jest wykładanie minimum cztery razy w miesiącu środków stałych i płynnych, 2) wykonywanie zabiegów deratyzacji (odszczurzanie) na terenie otwartym o pow. około 10 0000 m2 - niezbędnym jest wykładanie minimum cztery razy w miesiącu środków stałych i płynnych, 3) wykonywanie skutecznych zabiegów dezynsekcji (karaluchy) w obiektach o pow. 6 920 m2(z wyłączeniem hali sortowni odpadów użytkowych, ujętej w osobnej pozycji), - niezbędnym jest minimum cztery razy w miesiącu przeprowadzanie czynności dezynsekcyjnych (opryski), 4) wykonanie skutecznych zabiegów dezynsekcji w hali sortowni odpadów użytkowych o pow. 3 000m² 3 razy w miesiącu – opryski, 5) wykonanie skutecznych zabiegów dezynsekcji w hali sortowni odpadów użytkowych o pow. 3 000m² i kubaturze 30 000 m³ 1 raz w miesiącu – zamgławianie, 6) wykonywanie skutecznych zabiegów dezynsekcji (karaluchy) i deratyzacji skarpy pola składowego „C” około 2000m2 - cztery razy w roku, 7) wykonywanie skutecznych zabiegów dezynsekcji (muchy) na stanowisku sita obrotowego , sortowni szkła oraz hali sortowni odpadów użytkowych (zamgławianie, opryski) - cztery razy w roku. W przypadku wykonywania zabiegów w hali sortowni należy bezwzględnie zakryć wszystkie otwory wentylacyjne, o pow. 4200m² 8) wykonywanie zamgławiania komór kompostowych - dezynsekcji gazowej – wraz z wykonaniem szczelnego przykrycia – w ilości zgłoszonej przez Zamawiającego (max. ilość komór 24 szt.), pow. ok. 2250m² - 1 raz w miesiącu B. świadczenie usługi zakresie dezynsekcji i deratyzacji w garażach pojazdów bezpylnych, warsztatach i pomieszczeniach socjalnych oraz w 18 pojazdach bezpylnych na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Zjednoczenia 110C obiektach w zakresie: 1. Wykonywanie zabiegów deratyzacji (odszczurzania) w obiektach o powierzchni 3388,20 m² - niezbędnym jest wykładanie dwa razy do roku środków stałych i płynnych, 2. Wykonywanie skutecznych zabiegów dezynsekcji (karaluchy) we wszystkich obiektach o pow. 3388,20 m2 - niezbędnym jest cztery razy w roku przeprowadzanie czynności dezynsekcyjnych opryski, zamgławianie, proszkowanie lub inne), 3. Wykonywanie dezynsekcji w 18 pojazdach bezpylnych 2 razy do roku. 4. Wykonanie deratyzacji w 18 pojazdach bezpylnych 2 razy w roku. W przypadku nadmiernego występowania zagrożenia – wykonanie usługi w trybie awaryjnym, po zgłoszeniu telefonicznym w terminie max. 8 godzin od zgłoszenia. zadanie nr 2 - przeprowadzenie czterech oprysków na terenie Zielonej Góry: dwa razy w roku przeciw kleszczom, wiosenny przeciw meszkom i komarom oraz wczesną wiosną oprysk zbiorników wodnych. I oraz II OPRYSK NAZIEMNY – PRZECIW KLESZCZOM: 1) Wykonanie dwóch oprysków przeciw kleszczom, polegających na zamgławianiu przestrzennym specjalistycznym środkiem szaty roślinnej: zadrzewienia, krzewy, gęstwiny, szuwary i zarośla, na terenie Zielonej Góry, w szczególności obejmuje: miejskie przedszkola i żłobki, komunalne place zabaw, miejskie parki oraz cmentarze. 2) Termin wykonania oprysku; pierwszy do 30.04.2019r. – lub w zależności od warunków pogodowych, drugi – wg potrzeb do uzgodnienia (ok. września 2019r.). 3) Terminy oprysków są szacunkowe, dopuszcza się zmiany, które mogą być uzależnione od warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności w czasie trwania umowy. Szczegółowy wykaz terenów do oprysków stanowi załącznik nr 2 do umowy dla zadania nr 2 - tabela nr 1. III OPRYSK ZBIORNIKÓW WODNYCH – PRZECIW larwom komarów: 1) Wykonanie oprysku przeciw meszkom i komarom zbiorników wodnych, polegający na aplikacji owadobójczych środków mikrobiologicznych w miejscach rozwoju larw komarów, o łącznej powierzchni ok. 84 900m² wraz z monitoringiem. 2) Prace monitoringowe - będą polegać na zbadaniu ilości larw w zbiornikach wodnych przed wykonaniem oprysków oraz 3 dni po ich wykonaniu w celu sprawdzenia jego skuteczności. Podstawą udokumentowania oprysku będzie karta monitorowania dot. obecności larw, zawierająca min. numer strefy (zgodnie z tabelą nr 2 ), datę badania, ilość larw w 1l wody, uwagi, oraz podpis Wykonawcy wraz z pieczątką. 3) Zadanie obejmuje również przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie ogrodów działkowych, poprzez umieszczenie w miejscu publicznym pisemnej informacji dotyczącej sposobu walki z komarami w zbiornikach na terenie działek. Wzór pisma stanowi załącznik nr 2b do umowy na zadanie nr 2. 4) Termin wykonania oprysku do 30.04.2019r. – lub w zależności od warunków pogodowych. 5) Termin oprysków jest szacunkowy, dopuszcza się zmianę, która może być uzależniona od warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności w czasie trwania umowy. Szczegółowy wykaz zbiorników do oprysku stanowi załącznik nr 2 do umowy dla zadania nr 2 - tabela nr 2. IV OPRYSK NAZIEMNY– PRZECIW MESZKOM I KOMAROM: 1) Wykonanie oprysku naziemnego przeciw meszkom i komarom, polegającego na zamgławianiu przestrzennym specjalistycznym środkiem szaty roślinnej: zadrzewienia, krzewy, gęstwiny, szuwary i zarośla, na terenie Zielonej Góry, o łącznej powierzchni ok. 412 000 m², w szczególności obejmuje: tereny osiedlowe, pasy drogowe, parki i skwery, miejsca przy zbiornikach wodnych. 2) Termin wykonania oprysków wg. potrzeb do uzgodnienia, przy pierwszym zmasowanym wylocie owadów (ok. maj-czerwiec).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90922000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości: zadanie nr 1 - 2 000 zł zadanie nr 2 - 3 500 zł Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm., Dz. U. z 2017r., poz. 1508 z późn. zm. i Dz. U. z 2015r 1240 z późn. zm.); Wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy Pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 22.01.2019r. do godz. 10:00 (musi być na rachunku Zamawiającego); Szczegółowe informacje w sprawie wadium opisane są w SIWZ pkt. 14.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia, które składa każdy Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu (aktualne na dzień składania oferty): 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1.1. do SIWZ oraz 1.2. formularz cenowy 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania oferty 3) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, aktualne na dzień składania oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12. 1.2) niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 4) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 12.5.3) SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego. 2. Oświadczenie, które składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiazania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną