Przetargi.pl
Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu „Szkoła nauki, przygody, współpracy.”

Gmina Barwice ogłasza przetarg

 • Adres: 78460 Barwice, ul. Zwycięzców
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 736 309 , fax. 943 736 349
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barwice
  ul. Zwycięzców 22
  78460 Barwice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 736 309, fax. 943 736 349
  REGON: 33092041700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu „Szkoła nauki, przygody, współpracy.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli z placówek oświatowych na terenie gminy Barwice w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła nauki, przygody, współpracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na następujące części: 1) Część I - Certyfikowany kurs psychoedukacji i coachingu w edukacji z wykorzystaniem narzędzi TIK 2) Część II - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - Narzędzie Change Your Mind (CYM), 3) Część III – Kwalifikacyjny kurs zawodowy – Mediator. Edukator mediacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz Ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a lub/i 2b lub/i 2c do SIWZ, 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ, 4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 5) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Pzp) – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt.1, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach