Przetargi.pl
Świadczenie usług szkoleniowych i doradczych oraz zajęć z zakresu aktywnej integracji w ramach projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Firlej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju ogłasza przetarg

 • Adres: 21-136 Firlej, Rynek 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 85 75 539 , fax. 81 85 75 549
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju
  Rynek 1 1
  21-136 Firlej, woj. lubelskie
  tel. 81 85 75 539, fax. 81 85 75 549
  REGON: 00420674400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opsfirlej.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług szkoleniowych i doradczych oraz zajęć z zakresu aktywnej integracji w ramach projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Firlej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych oraz zajęć z zakresu aktywnej integracji w ramach projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Firlej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zamówienie obejmuje: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych i kursów dla osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju: 1.1 kucharz - gastronom z cateringiem : 176 godz. lekcyjnych (45 minut) dla 5 osób, 1.2 wizaż i stylizacja paznokci: 180 godz. lekcyjnych (45 min) dla 2 osób, 1.3 glazurnik-posadzkarz: 200 godzin lekcyjnych ( 45 minut) dla 1 osoby, 1.4 operator koparko-ładowarki - kl.III, wszystkie typy: 176 godzin lekcyjnych ( 45 minut) dla 2 osób, 1.5 sprzedawca z obsługą komputera i maszyn liczących: 176 godzin lekcyjnych ( 45 minut) dla 7 osób. Organizacja wsparcia w ramach instrumentów aktywnej integracji: zawodowej, społecznej dla osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju: 2.1.organizacja zajęć grupowych i indywidualnych w zakresie doradztwa zawodowego: 50 godz. lekcyjnych (45 minut) dla 17 osób, w tym16 godz. zajęć grupowych i 34 godz. zajęć indywidualnych -( po 2 godz. dla każdego uczestnika) 2.2. organizacja poradnictwa oraz wsparcia psychologicznego indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych: 58 godz. lekcyjnych (45 minut) dla 17 osób, w tym 16 godzin zajęć grupowych i 34 indywidualnych ( po 2 godz. dla każdego uczestnika), oraz zajęcia z wizażystą: 8 godz. lekcyjnych ( 45 minut ) zajęć grupowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.opsfirlej.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach