Przetargi.pl
Świadczenie usług sprzątania biur i pomieszczeń oraz otoczenia budynków Sądu Rejonowego w Kielcach

Sąd Rejonowy w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25312 Kielce, ul. Warszawska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 495 600 , fax. 413 442 935
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Kielcach
  ul. Warszawska 44
  25312 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 495 600, fax. 413 442 935
  REGON: 32234700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sprzątania biur i pomieszczeń oraz otoczenia budynków Sądu Rejonowego w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie w obiektach Zamawiającego: Przedmiot zamówienia obejmuje sprzątanie: - w budynku przy ul. Warszawskiej 44: łączna powierzchnia sprzątania netto wynosząca 5 725,74 m², w tym: podłogi w gresie 3 364,79m², podłogi z paneli 2 360,95 m² w tym (620 m² wykładziny dywanowe), plus 697 m2 do sprzątania dwa razy w tygodniu oraz powierzchnia okien 877 m² ( powierzchnia okien to wartość sumaryczna mierzona od strony zewnętrznej), powierzchnia terenów przyległych do sprzątania i odśnieżania wokół budynku: 2800 m2 - w budynku przy ul. Malików 146A: łączna powierzchnia sprzątania netto wynosząca 3320 m², w tym: 2470 m2 do sprzątanie codziennego i 850 m2 do sprzątania raz w tygodniu (1892 m2 gres, 1428 m2 tarket). powierzchnia okien: 522 m² powierzchnia drzwi szklanych do codziennego utrzymania w czystości: 154 m² powierzchnia terenów przyległych do sprzątania i odśnieżania wokół budynku: 2700 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach