Przetargi.pl
świadczenie usług serwisowych systemu radiologicznego RIS ORION wraz z rozbudową o dodatkowe licencje i funkcjonalności

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +486793510 , fax. +48566793682
 • Data zamieszczenia: 2018-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
  ul. Św. Józefa 53-59
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +486793510, fax. +48566793682
  REGON: 000316068
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszz.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług serwisowych systemu radiologicznego RIS ORION wraz z rozbudową o dodatkowe licencje i funkcjonalności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych systemu radiologicznego RIS ORION wraz z rozbudową o dodatkowe licencje i funkcjonalności dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. 2. Specyfikację asortymentowo - ilościowo - cenową przedmiotu zamówienia określają Załączniki Nr 2/1 i 2/2 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Szczegółową specyfikację określającą zakres usług będących przedmiotem zamówienia określa Załącznik Nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość świadczonych usług. 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy – Pzp. 5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji usług będących przedmiotem zamówienia (serwis systemu radiologicznego RIS ORION), gdyż wykonywanie tych czynności nie zawiera wszystkich cech właściwych dla stosunku pracy (m.in. konieczności wykonywania pracy pod kierownictwem i nadzorem przełożonych, świadczenia czynności w konkretnym czasie wskazanym przez pracodawcę), stosowanie do regulacji zawartej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72260000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 16. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 4) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i rozdziale II pkt 3b ppkt. 1/ SIWZ: 1) pkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 16.1. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 16.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Punkt 16.1. stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną