Przetargi.pl
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Knurów ogłasza przetarg

 • Adres: 44190 Knurów, Ks. A. Koziełka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 33 55 000 , fax. (032) 33 55 006
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Knurów
  Ks. A. Koziełka 2
  44190 Knurów, woj. śląskie
  tel. (032) 33 55 000, fax. (032) 33 55 006
  REGON: 344774700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=1798&r=o

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na udostępnieniu miejsc w schronisku, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 700) oraz zapewnienie gorącego posiłku dla osób bezdomnych z terenu Knurowa w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85311000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: 1) w przypadku ubiegania się o Część 1, 2, 3, 4 lub 5 zamówienia - wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę schronienia lub rozpoczyna działalność w tym zakresie i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, 2) w przypadku ubiegania się o Część 1 zamówienia - dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym: - co najmniej jedną osobą kierującą placówką posiadającą co najmniej trzy letni staż w pracy z osobami bezdomnymi oraz co najmniej średnie wykształcenie lub co najmniej dwa ukończone kursy, bądź dwa szkolenia związane z tematyką bezdomności lub z tematyką pomocy społecznej, - co najmniej 3 osobami pełniącymi funkcję opiekunów, którzy posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy - co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję personelu wspierającego (np. pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psycholog); 3) w przypadku ubiegania się o Część 2 zamówienia - dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym: - co najmniej jedną osobą kierującą placówką - posiadającą co najmniej trzyletni staż w pracy z osobami bezdomnymi oraz co najmniej średnie wykształcenie lub co najmniej dwa ukończone kursy, bądź dwa szkolenia związane z tematyką bezdomności lub z tematyką pomocy społecznej, - co najmniej 3 osobami pełniącymi funkcję opiekunów, którzy posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy - co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję personelu wspierającego (np. pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psycholog); 4) w przypadku ubiegania się o Część 3 zamówienia - Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym: - co najmniej jedną osobą kierującą placówką - posiadającą co najmniej trzyletni staż w pracy z osobami bezdomnymi oraz co najmniej średnie wykształcenie lub co najmniej dwa ukończone kursy, bądź dwa szkolenia związane z tematyką bezdomności lub z tematyką pomocy społecznej, - co najmniej 2 osobami pełniącymi funkcję opiekunów, którzy posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz - co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję opiekuna posiadającego: *kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego lub *udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy - co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję personelu wspierającego (np. pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psycholog); 5) w przypadku ubiegania się o część 4 zamówienia - Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym: - co najmniej jedną osobą kierującą placówką - posiadającą co najmniej trzyletni staż w pracy z osobami bezdomnymi oraz co najmniej średnie wykształcenie lub co najmniej dwa ukończone kursy, bądź dwa szkolenia związane z tematyką bezdomności lub z tematyka pomocy społecznej, - co najmniej 3 osobami które będą wykonywały czynności w zakresie świadczonych usług i posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy 6) w przypadku ubiegania się o część 5 zamówienia - Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym: - co najmniej jedną osobą kierującą placówką - posiadającą co najmniej trzyletni staż w pracy z osobami bezdomnymi co najmniej średnie wykształcenie lub co najmniej dwa ukończone kursy, bądź dwa szkolenia związane z tematyką bezdomności lub z tematyka pomocy społecznej, - co najmniej 3 osobami, które będą wykonywały czynności w zakresie świadczonych usług i posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, następujące aktualne na dzień składania ofert: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczone winno być złożone w oryginale; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi złożyć niniejsze oświadczenie); 2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (Oświadczone winno być złożone w oryginale, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi złożyć niniejsze oświadczenie); 3) wykaz usług wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujący co najmniej usługi, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. c1 SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów c) w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, obejmujący co najmniej osoby, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. c2-c6 SIWZ stosownie do oferowanej części zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 5) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów tego podmiotu na potrzeby realizacji zamówienia - dokument sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub na wzorze stanowiącym złącznik nr 7 do SIWZ, Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach