Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych i doręczania do rąk własnych świadczeń pieniężnych na potrzeby Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22400 Zamość, ul. Lwowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-84 639 33 74, 627 06 76 , fax. 0-84 639 33 74
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
  ul. Lwowska 57
  22400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 0-84 639 33 74, 627 06 76, fax. 0-84 639 33 74
  REGON: 605345700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mcpr.zamosc.pl/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych i doręczania do rąk własnych świadczeń pieniężnych na potrzeby Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby MCPR Zamość i doręczanie do rąk własnych świadczeń pieniężnych uprawnionym świadczeniobiorcom MCPR w Zamościu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem szacunkowych ilości przesyłek i przekazów zawarty jest w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Łączna szacowana liczba korespondencji w okresie 36 miesięcy wyniesie ok 75 tyś szt. korespondencji oraz 15 tyś doręczeń do rąk własnych świadczeń pieniężnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca przedstawi: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. b) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z którego będzie wynikać, iż obszar, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, W przypadku oferty składanej wspólnie (art. 23 ustawy Pzp - konsorcjum) warunek udziału w postępowaniu wystarczy, że spełnił co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty, jakie dodatkowo należy dołączyć do oferty: a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do siwz), b) wypełniony kalkulacja cenowa wg załącznika nr 2, c) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych. W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) oświadczenie z art 24 ust 11 wg załącznika nr 5, e) dokumenty i oświadczenia wymagane w rozdziale 5 i 6 siwz które wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach