Przetargi.pl
„Świadczenie usług konsultanta, wykładowcy i edukatora w zakresie profilaktyki nowotworowej z zakresu raka szyjki macicy i raka jelita grubego w związku z realizacją projektów w ramach działania 05.04. Zdrowie na rynku pracy RPO WP na lata 2014-2020”

Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 768 42 81, 58 468 46 40 , fax. 58 761 46 29, 58 768 48 29
 • Data zamieszczenia: 2018-10-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Nowe Ogrody 1-6
  80-803 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 768 42 81, 58 468 46 40, fax. 58 761 46 29, 58 768 48 29
  REGON: 22196438500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.copernicus.gda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług konsultanta, wykładowcy i edukatora w zakresie profilaktyki nowotworowej z zakresu raka szyjki macicy i raka jelita grubego w związku z realizacją projektów w ramach działania 05.04. Zdrowie na rynku pracy RPO WP na lata 2014-2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultanta, wykładowcy i edukatora w zakresie profilaktyki nowotworowej z zakresu raka szyjki macicy/raka jelita grubego w związku z realizacją projektów w ramach działania 05.04. Zdrowie na rynku pracy RPO WP na lata 2014-2020 (CPV - 85100000-0 Usługi Ochrony Zdrowia). 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części: CZĘŚĆ 1 (dot. raka jelita grubego) Konsultant merytoryczny ds. medycznych, wykładowca do przygotowania i realizacji wykładów i zajęć warsztatowych na szkoleniach dla edukatorów oraz wykładowca do przygotowania i realizacji wykładów na spotkaniach w zakładach pracy (rak jelita grubego) CZĘŚĆ 2 (dot. raka szyjki macicy) Knsultant merytoryczny ds. medycznych, wykładowca do przygotowania i realizacji wykładów i zajęć warsztatowych na szkoleniach dla edukatorów; część oraz wykładowca do przygotowania i realizacji wykładów na spotkaniach w zakładach pracy (rak szyjki macicy) CZĘŚĆ 3 (dot. raka szyjki macicy) Edukator do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas białych dni z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy podczas trwania projektu w lokalizacji copernicus pl., do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas eventów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy podczas trwania projektu na terenie woj. pomorskiego do organizacji i realizacji indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy w lokalizacji wojewódzkie centrum onkologii al. zwycięstwa 31/32 w Gdańsku. CZĘŚĆ 4 (dot. raka szyjki macicy) Edukator do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas białych dni z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy podczas trwania projektu w lokalizacji copernicus pl., do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas eventów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy podczas trwania projektu na terenie woj. pomorskiego do organizacji i realizacji indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy w lokalizacji wojewódzkie centrum onkologii al. zwycięstwa 31/32 w Gdańsku. CZĘŚĆ 5 (dot. raka szyjki macicy) Edukator do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas białych dni z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy podczas trwania projektu w lokalizacji copernicus pl., do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas eventów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy podczas trwania projektu na terenie woj. pomorskiego do organizacji i realizacji indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy w lokalizacji wojewódzkie centrum onkologii al. zwycięstwa 31/32 w Gdańsku. CZĘŚĆ 6 (dot. raka szyjki macicy) Edukator do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas białych dni z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy podczas trwania projektu w lokalizacji copernicus pl., do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas eventów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy podczas trwania projektu na terenie woj. pomorskiego do organizacji i realizacji indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka szyjki macicy w lokalizacji wojewódzkie centrum onkologii al. Zwycięstwa 31/32 w Gdańsku. CZĘŚĆ 7 (dot. raka jelita grubego) Edukator do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas białych dni z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu w lokalizacji copernicus pl., do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas eventów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu na terenie woj. pomorskiego., do organizacji i realizacji indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki jelita grubego w lokalizacji szpital św. Wojciecha, al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku. CZĘŚĆ 8 (dot. raka jelita grubego) Edukator do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas białych dni z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu w lokalizacji copernicus pl., do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas eventów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu na terenie woj. pomorskiego., do organizacji i realizacji indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki jelita grubego w lokalizacji szpital św. Wojciecha, al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku. CZĘŚĆ 9 (dot. raka jelita grubego) Edukator do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas białych dni z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu w lokalizacji copernicus pl., do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas eventów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu na terenie woj. pomorskiego., do organizacji i realizacji indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki jelita grubego w lokalizacji szpital św. Wojciecha, al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku. CZĘŚĆ 10 (dot. raka jelita grubego) Edukator do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas białych dni z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu w lokalizacji copernicus pl., do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas eventów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu na terenie woj. pomorskiego, do organizacji i realizacji indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki jelita grubego w lokalizacji szpital im. m. Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku. CZĘŚĆ 11 (dot. raka jelita grubego) Edukator do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas białych dni z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu w lokalizacji copernicus pl., do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas eventów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu na terenie woj. pomorskiego, do organizacji i realizacji indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki jelita grubego w lokalizacji szpital im. m. Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku. Termin świadczenia usług: od dnia odpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. bądź wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z w/w części zamówienia zawiera załącznik nr 1 B do SIWZ. CZĘŚĆ 12 (dot. raka jelita grubego) Edukator do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas białych dni z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu w lokalizacji copernicus pl., do organizacji i realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas eventów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka jelita grubego podczas trwania projektu na terenie woj. pomorskiego, do organizacji i realizacji indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki jelita grubego w lokalizacji szpital im. m. Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku. Termin świadczenia usług: od dnia odpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. bądź wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z w/w części zamówienia zawiera załącznik nr 1 B do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: dla części 1-2: wykonawca świadczący usługi musi podać tytuł lekarza specjalisty onkologa lub gastroenterologa; dla części 3-12: wykonawca świadczący usługi musi posiadać tytuł zawodowy lekarza, pielęgniarki, położnej lub absolwenta kierunku Zdrowie Publiczne
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza dołączenie owego oświadczenia do oferty – załącznik nr 4.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach