Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG DEZYNFEKCJI, PRANIA, SUSZENIA I MAGLOWANIA BIELIZNY SZPITALNEJ ORAZ DEZYNFEKCJI MATERACY I PODUSZEK W KOMORZE DEZYNFEKCYJNEJ

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83200 Starogard Gdański, ul. dr J. Balewskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 562 30 31 , fax. 58 562 48 21
 • Data zamieszczenia: 2018-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  ul. dr J. Balewskiego 1
  83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 58 562 30 31, fax. 58 562 48 21
  REGON: 22092667800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kcz.e-bip.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG DEZYNFEKCJI, PRANIA, SUSZENIA I MAGLOWANIA BIELIZNY SZPITALNEJ ORAZ DEZYNFEKCJI MATERACY I PODUSZEK W KOMORZE DEZYNFEKCYJNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dezynfekcji, prania, suszenia i maglowania bielizny szpitalnej oraz dezynfekcji materacy i poduszek w komorze dezynfekcyjnej o wartości poniżej 221 000 euro. 2. W ramach wykonywanej usługi Wykonawca zobowiązany jest do: • odbioru brudnej bielizny, materaców i poduszek; dezynfekcji, prania, suszenia i maglowania bielizny szpitalnej i odzieży pracowników; dezynfekcji materaców i poduszek oraz wykonywania drobnych napraw uszkodzeń bielizny (cena wliczona w cenę 1 kg prania bielizny); • dostarczenia do siedziby Zamawiającego ułożonej asortymentowo wymaglowanej czystej, suchej i wyprasowanej bielizny szpitalnej i odzieży pracowników, wydezynfekowanych materaców i poduszek zgodnie z technologią prania zalecaną przez nadzór sanitarno – epidemiologiczny w odniesieniu do poszczególnych oddziałów szpitala.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana jako uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z dokumentacją rejestrową. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczęć udzielającego pełnomocnictwa i jego podpis (jeżeli dotyczy), b) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach