Przetargi.pl
Świadczenie usług cateringowych dla Żłobka Publicznego "Baśniowa kraina" w Otyniu

Gmina Otyń ogłasza przetarg

 • Adres: 67106 Otyń, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 350 58 16 , fax. 068 350 58 16
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Otyń
  Rynek 1
  67106 Otyń, woj. lubuskie
  tel. 068 350 58 16, fax. 068 350 58 16
  REGON: 97077035600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otyn.pl, www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług cateringowych dla Żłobka Publicznego "Baśniowa kraina" w Otyniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych związanych z przygotowaniem i dostarczaniem całodziennych posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka Publicznego "Baśniowa kraina" w Otyniu, ul. Rejtana 10. 2)Usługa obejmować będzie przygotowanie, dostarczenie oraz rozładunek posiłków dla 60 dzieci (maksymalnie) w wieku do 4 roku życia uczęszczających do Żłobka Publicznego „Baśniowa Kraina” w Otyniu. 3)Całodzienny posiłek będzie się składał z: śniadania, drugiego śniadania (zupy), obiadu – drugie danie oraz podwieczorku. 4)Przewidywana dzienna liczba całodziennych posiłków wynosi 60 szt. Może ona ulec zmniejszeniu, w zależności od frekwencji dzieci i nie może wówczas stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. O liczbie posiłków w danym dniu Wykonawca będzie informowany do wspólnie ustalonej godziny. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków. 5)Dostawa posiłków będzie odbywać od poniedziałku do piątku (średnio 21 razy w miesiącu) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach ustalonych z dyrektorem żłobka. Przerwa w dostarczaniu posiłków może także wystąpić w okresie ewentualnej przerwy wakacyjnej. O przerwie wakacyjnej Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego. 6)Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonane co miesiąc, na podstawie rzeczywiście zrealizowanego przedmiotu zamówienia tj. faktycznie zrealizowanych ilości dziennych posiłków. Wykonawca będzie wystawiał fakturę za dostarczone posiłki w danym miesiącu na podstawie specyfikacji określającej ilość wydawanych posiłków. Należności z tytułu realizacji umowy, płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 7)Posiłki dostarczane będą własnym transportem Wykonawcy, w specjalistycznych termosach gwarantujących właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Dostarczenie posiłków będzie realizowane przez Wykonawcę na jego koszt. 8)Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. 9)Wykonawca najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca świadczenia usług ustali i przedstawi do zatwierdzenia dyrektorowi żłobka propozycje jadłospisu na okres kolejnego miesiąca. Jadłospis ma zawierać kaloryczność poszczególnych posiłków oraz informację o alergenach. Dyrektor ma prawo do dokonania zmian w jadłospisie. 10)Jadłospis musi być dostosowany do potrzeb żywieniowych dzieci zgłoszonych przez dyrektora żłobka np. alergie pokarmowe, bezmleczne, bezglutenowe, dieta dla diabetyków itp. Powinien on być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym tygodniu. Posiłki musza być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki. 11)Produkty w dziennym jadłospisie muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie musza spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1154 ze zm.) oraz musi obejmować: śniadanie - zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko - pochodne, kanapka, herbata itp.; obiad - zupa, drugie danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) - dania mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp. ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. -surówka, kompot lub napój; podwieczorek - kanapka lub ciasto i desery mleczne, owoce (w tym sezonowe) kisiel, budyń, herbata lub napój mleczny itp.: woda mineralna. 12)Posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi żywności, w szczególności z postanowieniami ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, normami żywnościowymi, normami HACCP. 13)Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 14)Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego numer: 66 9674 0006 0000 0000 0680 0013 Bank Spółdzielczy w Nowej Soli z dopiskiem „wadium – postępowanie na „Świadczenie usług cateringowych dla Żłobka Publicznego "Baśniowa kraina" w Otyniu”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 4.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin wpływu pieniędzy na konto zamawiającego, z uwzględnieniem terminu składania ofert. 5.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6.Niezabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty. 7.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów dokument potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: -zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, -czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Oświadczenie (zobowiązanie) należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Dokumenty składane samodzielnie po otwarciu ofert. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach