Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 35
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-55 6442492 , fax. 0-55 6442185
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
  ul. Królewiecka 35 35
  14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-55 6442492, fax. 0-55 6442185
  REGON: 00098732500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna powiatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na części; część I: produkty zwierzęce, mięsa i produkty mięsne, drób, część II: produkty mleczarskie, część III: pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, część IV: ryby, mrożone i przetwory rybne, część V: jaja świeże kurze, część VI: warzywa przetworzone, konserwowe, artykuły sypkie, oleje roślinne, przyprawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-braniewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach