Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie

Gmina Olesna ogłasza przetarg

 • Adres: 46-300 Olesno, ul. Pieloka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3597841-44 w. 204 , fax. 343 597 283
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olesna
  ul. Pieloka 21
  46-300 Olesno, woj. opolskie
  tel. 034 3597841-44 w. 204, fax. 343 597 283
  REGON: 52572500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie w podziale na pakiety. 3.2 Opis przedmiotu zamówienia – asortyment oraz planowane ilości zawiera Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ. 3.3 Adres dostaw: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 51. 3.4 Artykuły będące przedmiotem umowy muszą być dopuszczone do powszechnego stosowania i muszą posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty obowiązujące w aktach prawnych, a w szczególności Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1541 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r., o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2164). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru, kompletność asortymentu i zgodność poszczególnych dostaw z zamówieniem. 3.5 Przez okres obowiązywania Umowy Wykonawca na swój koszt dostarczać będzie produkty do siedziby Zamawiającego własnym transportem zapewniającym należyte ich zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp. oraz z zachowaniem odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych do przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Odbiór zamówionych produktów następować będzie w miejscu dostawy na podstawie wydruku zamówienia podpisanego przez Pracowników Stron. 3.6 Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą pochodziły bezpośrednio od producenta lub hurtowni. Dostarczone produkty muszą być I klasy jakości, odpowiadające normom jakościowym dla danego rodzaju produktu, które obowiązują na terenie Polski. Produkty powinny posiadać aktualne terminy przydatności do spożycia i powinny być dostarczone Zamawiającemu przed upływem połowy terminu ich przydatności do spożycia. Opakowania dostarczonych przez Wykonawcę produktów muszą być oznakowane z widoczną datą terminu przydatności do spożycia. Maksymalna waga towaru w pojemniku transportowym nie może przekroczyć wagi przewidzianej przez producenta. 3.7 Podane w opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią maksymalne szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zrealizować w okresie trwania umowy. 3.8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie zmniejszenia ilości dostarczonych towarów w sytuacji niezależnej od Zamawiającego. 3.9 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każdy pakiet oznacza jedno zadania częściowe. 3.10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.11 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.12 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.13 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.14 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.15 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.16 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika nr 4; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga!!! Jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca oświadczy, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, nie musi składać oświadczenia o którym mowa w pkt 6.6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach