Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych niezbędnych do prowadzenia remontów obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8487043, , fax. 61 8955043
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  ul. Wojska Polskiego 28
  60-637 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8487043, , fax. 61 8955043
  REGON: 18440000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych niezbędnych do prowadzenia remontów obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych i oświetleniowych niezbędnych do prowadzenia remontów obiektów Uczelni przez Wykonawcę własnym transportem na własne ryzyko i koszt do Działu Technicznego lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ – Formularz cenowy + opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie zamawiał ilości materiałów stosownie do bieżących potrzeb w zakresie ilości i typów. - zgodnie z opisem w rozdziale nr III do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31682000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty – wg załącznika nr 1. 2. Wypełniony „FORMULARZ CENOWY” – wg załącznika nr 2. 3. Pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach