Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów (Produktów) dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 31-047 Kraków, Sarego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48666081131, +48666081334 , fax. +48122855502
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
  Sarego 2
  31-047 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48666081131, +48666081334, fax. +48122855502
  REGON: 000079728
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.izoo.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów (Produktów) dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów (Produktów) dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacje oraz dokumenty (raport z testów), o których mowa w załączniku nr 5 do SIWZ (oferta równoważna) – o ile dotyczy. Raporty z testów, o których mowa w załączniku nr 5 do SIWZ winny być załączone w wersji papierowej w języku polskim a w przypadku gdy są sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach