Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa atestowanej stali do produkcji wyrobów budowlanych

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 17300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 552 577 , fax. 856 552 754
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
  ul. Armii Krajowej 26
  17300 Siemiatycze, woj. podlaskie
  tel. 856 552 577, fax. 856 552 754
  REGON: 5024398500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pksiemiatycze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa atestowanej stali do produkcji wyrobów budowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa atestowanej stali gatunku B500B lub B500SP do produkcji wyrobów budowlanych na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach. 2. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26. 3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w ramach sukcesywnych dostaw, na podstawie każdorazowa składanego zamówienia telefonicznie, faxem lub e-mailem w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 4. Ilości stali wskazane w Formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w Formularzu oferty. Zakupy stali dokonane w trakcie realizacji umowy mogą różnić się ilościowo i asortymentowo od tych podanych w Formularzu cenowym, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości zamówienia. 5. Potwierdzeniem parametrów stali musi być aktualna Aprobata Techniczna lub Krajowa Ocena Techniczna, dołączona do oferty. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części III SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia. Wypełniony Formularz cenowy, będący elementem OPZ oraz Załącznikiem nr 3 do SIWZ, stanowi załącznik do formularza ofertowego i musi być doń dołączony.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14622000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach