Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spozywczych dla DPS Nr 1 w Krośnie w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, Żwirki i Wigury
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 363 453 , fax. 134 367 399
 • Data zamieszczenia: 2018-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Żwirki i Wigury -
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 134 363 453, fax. 134 367 399
  REGON: 37018084000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-krosno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka samorządu terytoroalnego nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spozywczych dla DPS Nr 1 w Krośnie w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa produktów spożywczych dla DPS z podziałem na pakiety.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczeń o spełnieniu warunków udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: załączniki określone w rozdziale 7 SIWZ 2,4,5 -formularze cenowe 5a - 5h,zał.6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach