Przetargi.pl
SPZZOZ.NT.III.382-19/10 Dostawa obłożenia, serwet i innych artykułów dla potrzeb Bloku Operacyjnego dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza przetarg

 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, ul. M. Curie-Skłodowskiej 1a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 84612651 w. 158
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 1a 1a
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 015 84612651 w. 158
  REGON: 00056329800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoznowadeba.ires.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPZZOZ.NT.III.382-19/10 Dostawa obłożenia, serwet i innych artykułów dla potrzeb Bloku Operacyjnego dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obłożenia, serwety i inne artykuły dla potrzeb Bloku Operacyjnego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Formularz asortymentowo - cenowy: Pakiet nr 1: Zestawy obłożenia, serwety i inne artykuły dla potrzeb Bloku Operacyjnego, ilość pozycji asortymentowych: 31.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość oferowanego asortymentu
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoznowadeba.ires.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach