Przetargi.pl
Sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie, przeprowadzenie kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej oraz podłączenie do systemu Bank Krwi urządzenia do szokowego mrożenia osocza w RCKiK Olsztyn. Zamrażarka ma być fabrycznie nowa rok produkcji 2017/2018.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 10255 Olsztyn, ul. Malborska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5260156, 5263060 , fax. 895 265 755
 • Data zamieszczenia: 2018-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Malborska 2
  10255 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5260156, 5263060, fax. 895 265 755
  REGON: 29163500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rckikol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie, przeprowadzenie kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej oraz podłączenie do systemu Bank Krwi urządzenia do szokowego mrożenia osocza w RCKiK Olsztyn. Zamrażarka ma być fabrycznie nowa rok produkcji 2017/2018.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie, przeprowadzenie kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej oraz podłączenie do systemu Bank Krwi urządzenia do szokowego mrożenia osocza w RCKiK Olsztyn. Zamrażarka ma być fabrycznie nowa rok produkcji 2017/2018.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42513310-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną