Przetargi.pl
Sprzedaż biletów wstępu do TPN w roku 2019 – zadanie 1

Tatrzański Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 34500 Zakopane, ul. Kuźnice
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 20 23 200 , fax. 18 20 63 579
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tatrzański Park Narodowy
  ul. Kuźnice 1
  34500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 18 20 23 200, fax. 18 20 63 579
  REGON: 12245618000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,m,311981,2019.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż biletów wstępu do TPN w roku 2019 – zadanie 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie nr 1 – Sprzedaż biletów wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz kontrola ważności biletów zakupionych elektronicznie lub w biletomacie na jednym punkcie na Palenicy Białczańskiej w obwodzie ochronnym Łysa Polana w okresie 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63512000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Zamówienie nr 1 w wysokości 5 200,00 zł Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego (Nr sprawy: ZP/664/2018 oraz numer zamówienia dla którego zostanie wpłacone wadium np.: ZP/664/2018 Zamówienie nr 1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Tatrzański Park Narodowy 34-500 Zakopane, Kuźnice 1, nr rachunku 07 1130 1150 0012 1252 0790 0001 W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dowodu wniesienia wadium należy przesłać używając poczty elektronicznej. Dokument ten powinien być także potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenie wpłaty wadium można załączyć do formularza ofertowego. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie określił warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach